Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XII

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2007
HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII
1. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in đậm nét
2. Quê quán: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
3. Nơi cư trú: Nơi cư trú là nơi thường xuyên sinh sống và có hộ khẩu thường trú.
Trong trường hợp không có hộ khẩu thường trú và không có nơi thường xuyên sinh
sống, thì nơi cư trú là nơi tạm trú và có đăng ký tạm trú.
Ghi rõ số nhà, đường phố, phố, tổ dân phố (làng, xóm, thôn, bản, ấp...), xã
(phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực
thuộc trung ương), số điện thoại, Fax (nếu có).
4. Nghề nghiệp, chức vụ: Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ Đảng, chính
quyền, đoàn thể đang đảm nhiệm, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...).
5. Nơi làm việc: Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ, số nhà, điện thoại,
Fax. Nếu có nhiều nơi làm việc thì ghi nơi làm việc thường xuyên (nơi làm việc chính).
6. Thành phần gia đình xuất thân: Ghi rõ là nông dân, công nhân, cán bộ, công
chức, quân nhân, tư sản, địa chủ, dân nghèo thành thị...
7. Thành phần bản thân
8. Trình độ học vấn ghi rõ trình độ cao nhất, học hàm, học vị (Trung cấp, Cao
đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư).
9. Trình độ chuyên môn ghi rõ chuyên ngành đào tạo (chuyên ngành được ghi
trong văn bằng, chứng chỉ).
10. Tình trạng sức khoẻ: Ghi rõ là tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính
gì?
11. Khen thưởng: Ghi hình thức khen thưởng từ Huy chương trở lên và các danh
hiệu được Nhà nước phong tặng.
12. Kỷ luật: Ghi rõ hình thức kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết
định, năm nào, lý do).

13. Đại biểu Quốc hội: Ghi rõ là ĐBQH khóa mấy ?
14. Đại biểu Hội đồng nhân dân: Ghi rõ là đại biểu HĐND cấp tỉnh hay cấp
huyện, cấp xã (chỉ ghi nhiệm kỳ 2004-2009).
15. Quê quán, nơi cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha, mẹ, vợ (chồng),
các con thì ghi rõ như tại các điểm: 2, 3, 4 và 5 của bản hướng dẫn này.

Mẫu số 1/BCĐBQHXII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kính gửi: (1) ......................................................................
Họ và tên khai sinh: ...........................................................................Nam/Nữ
.............................................................................................
HỘI ĐỒNG BẦU C
Cộng hoà hội ch nghĩa việt nam
Độc lập - Tdo - Hạnh pc
Nội, ngày 29 tng 1 năm 2007
ỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ ỨNG C
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII
1. Họ và n khai sinh: Viết chin đậm nét
2. Quê quán: Ghi(phường, thị trấn), huyn (quận, thxã, thành phố thuộc
tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
3. Nơi cư trú: Nơi cư trú là nơi thưng xuyên sinh sng và có hộ khẩu thưng trú.
Trong tng hợp kng có hộ khu tng trú và kng nơi tng xuyên sinh
sng, thì i cư t là i tạm trú và có đăng ký tm trú.
Ghi số nhà, đường phố, phố, tổ dân ph (làng, xóm, tn, bản, ấp...), xã
(pờng, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực
thuộc trung ương), sđin thoại, Fax (nếu có).
4. Nghề nghiệp, chức vụ: Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ Đảng, chính
quyền, đoàn thể đang đảm nhim, m cấp (qn đội, công an, ngoại giao...).
5. i làm việc: Ghi rõ nquan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ, số nhà, điện thoi,
Fax. Nếu có nhiều i m việc t ghii làm việc thường xuyên (i làm việc chính).
6. Thành phần gia đình xuất thân: Ghi là nông n, công nhân, cán bộ, ng
chức, quân nn, tư sản, địa chủ, dân ngo thành thị...
7. Thành phần bản tn
8. Trình độ học vấn ghi rõ trình đ cao nhất, học hàm, học vị (Trung cấp, Cao
đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo ).
9. Trình độ chuyên n ghi rõ chun ngành đào tạo (chuyên ngành được ghi
trong văn bng, chứng chỉ).
10. Tình trạng sức khoẻ: Ghi tốt, nh thường, yếu hoặc bệnh mãn nh
gì?
11. Khen thưởng: Ghi hình thức khen thưởng từ Huy cơng trở lên và các danh
hiu được Nhà ớc phong tặng.
12. K luật: Ghi hình thức k luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết
định,m o, lý do).
Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XII - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XII 9 10 896