Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Được đăng lên bởi tqtonline
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Theo Hướng dẫn số 05/HD - TCTW ngày 26-2-2002
về Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)
I. Yêu cầu:
Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy
xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
II. Nội dung khai lý lịch:
1. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh
nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
4. Bí danh: viết các bí danh đã dùng.
5. Ngày, tháng, năm sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. Nếu
không còn giấy khai sinh thì khai theo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc theo
các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều kiện theo quy
định tại điều 29 Bộ luật dân sự.
6. Nơi sinh: Viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận,
thành phố theo tên hiện hành của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.
7. Quê quán: là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo
quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố,
mẹ). Viết địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên.
8. Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu. Viết địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên.
Nếu bản thân hiện nay đang tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ nơi tạm trú.
9. Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...(nếu là
con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).

10. Tôn giáo: trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ: đạo Phật, đạo Thiên chúa,
đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo...ghi cả chức sắc trong tôn giáo (nếu có), không theo
đạo nào thì ghi “không”.
11. Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ: công nhân, nông dân, công chức, viên
chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...; nếu sống
phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.
12. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: viết rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm, chính quy hay bổ túc
văn hoá (ví dụ: 8/10 chính quy; 9/10 bổ túc văn hoá).
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ
thuật gì thì viết theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại...
H
ướ
ng d
n khai lý l
ch c
a ng
ườ
i xin vào Đ
ng
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Theo Hướng dẫn số 05/HD - TCTW ngày 26-2-2002
về Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)
I. Yêu cầu:
Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy
xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
II. Nội dung khai lý lịch:
1. Họ tên đang dùng: Viết đúng họ, ch đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh
nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
4. Bí danh: viết các bí danh đã dùng.
5. Ngày, tháng, năm sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. Nếu
không còn giấy khai sinh t khai theo giấy chứng minh nhân dân, s hộ khẩu hoặc theo
các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều kiện theo quy
định tại điều 29 Bộ luật dân sự.
6. Nơi sinh: Viết thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; s nhà, đường phố, phường, quận,
thành phố theo tên hiện hành của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.
7. Quê quán: nơi sinh sống của ông, nội, cha đẻ, trường hợp biệt thể ghi theo
quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi ỡng mình từ nhỏ (nếu không biết bố,
mẹ). Viết địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên.
8. Nơi hiện nay: nơi đăng trong s hộ khẩu. Viết địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên.
Nếu bản thân hiện nay đang tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ nơi tạm trú.
9. Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...(nếu
con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng - Trang 2
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng - Người đăng: tqtonline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng 9 10 436