Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Ánh Nhật
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP
1. Bản Báo Cáo Thực tập
1.1. Cách trình bày:
- Bản báo cáo phải đóng thành tập, đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (210 x 297 mm). Trình
bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, khoảng 40-60 trang và có đánh số trang;
- Trình bày khổ giấy:
Khổ giấy sẽ đựơc định lề như sau: trái 3cm, phải 2cm, trên 2,5cm, dưới 2,5cm kể cả hình vẽ; font
Times New Roman; size 13; cách dòng 1,5.
- Cách đánh số các mục trong báo cáo: Ví dụ:
Chương 1: …………
1.1. ……….
1.1.1. ……….
- Thứ tự các trang trong BÀI BÁO CÁO:
+ Trang bìa phải được trình bày theo mẫu (xem mẫu đính kèm)
+ Trang “Lời cảm ơn”
+ Trang Nhận xét của cán bộ hướng dẫn ở đơn vị sản xuất, có đóng mộc tròn của công ty.
+ Ký duyệt cho phép BVTT của GV hướng dẫn;
+ Trang Mục lục
+ Các trang tiếp theo của phần nội dung bản báo cáo.
1.2. Nội dung BÀI BÁO CÁO:
Sinh viên cần trình bày đầy đủ các vấn đề như đã nêu ở mục II của đề cương và cần chú trọng
các phần sau:
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÔNG TY
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:
1.2. Địa điểm xây dựng
Nói rõ thuận lợi, khó khăn ở địa điểm này
1.3. Sơ đồ mặt bằng của công ty
Vẽ sơ đồ mặt bằng, nhận xét về tính hợp lý của mặt bằng trong việc đảm bảo năng suất
sản xuất và ngăn ngừa nhiễm chéo

1.4 Sơ đồ tổ chức công ty:
1.4.1

Sơ đồ tổ chức

1.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của phòng ban
1.5.

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
-

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

-

Các sản phẩm chính của công ty: hình ảnh, một số đặc tính của sản phẩm. Nếu nhiều
sản phẩm thì trình bày theo nhóm

1.6.

An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy

1.7.

Xử lý chất thải và vệ sinh công nghiệp

- Xử lý chất thải: rắn, lỏng, khí
- Các biện pháp thực thi vệ sinh CN
CHƯƠNG 2 NGUYÊN LIỆU
Trình bày nguyên liệu theo nhóm: chính, phụ, phụ gia..
2.1 Nguyên liệu chính
2.1.1 (Nguyên liệu 1):
2.1.1.1 Vai trò của NL: (đối với sản phẩm)
2.1.1.2. Tính chất NL: (các tính chất của NL có ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm)
2.1.1.3. Mức chất lượng của nguyên liệu: (chỉ tiêu chất lượng cần đạt khi nhập về
nhà máy)
2.1.1.4. Phương pháp kiểm tra, xử lý (nếu có xử lý sau khi nhập về nhà máy) và bảo
quản NL
2.1.2 (Nguyên liệu 2):
Tương tự
2.2 Nguyên liệu phụ
2.1.1 (Nguyên liệu 1):…tương tự
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT.
3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ
3.2 Thuyết minh quy trình
3.2.1 (Công đoạn 1)
3.2.1.1 Mục đích:
3.2.1.2 Phương pháp tiến hành: kỹ thuật thực hiện, thông số quá trình

3.2.1.3 Các yêu cầu kỹ thuật (của bán thành phẩm sau...
HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP
1. Bản Báo Cáo Thực tập
1.1. Cách trình bày:
- Bản báo cáo phải đóng thành tập, đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (210 x 297 mm). Trình
bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, khoảng 40-60 trang và có đánh số trang;
- Trình bày khổ giấy:
Khổ giấy sẽ đựơc định lề như sau: trái 3cm, phải 2cm, trên 2,5cm, dưới 2,5cm kể cả hình vẽ; font
Times New Roman; size 13; cách dòng 1,5.
- Cách đánh số các mục trong báo cáo: Ví dụ:
Chương 1: …………
1.1. ……….
1.1.1. ……….
- Thứ tự các trang trong BÀI BÁO CÁO:
+ Trang bìa phải được trình bày theo mẫu (xem mẫu đính kèm)
+ Trang “Lời cảm ơn”
+ Trang Nhận xét của cán bộ hướng dẫn ở đơn vị sản xuất, có đóng mộc tròn của công ty.
+ Ký duyệt cho phép BVTT của GV hướng dẫn;
+ Trang Mục lục
+ Các trang tiếp theo của phần nội dung bản báo cáo.
1.2. Nội dung BÀI BÁO CÁO:
Sinh viên cần trình bày đầy đủ các vấn đề như đã nêu mục II của đề cương cần chú trọng
các phần sau:
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÔNG TY
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:
1.2. Địa điểm xây dựng
Nói rõ thuận lợi, khó khăn ở địa điểm này
1.3. Sơ đồ mặt bằng của công ty
Vẽ đồ mặt bằng, nhận xét về tính hợp của mặt bằng trong việc đảm bảo ng suất
sản xuất và ngăn ngừa nhiễm chéo
Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Ánh Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 593