Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn làm báo cáo

Được đăng lên bởi viphucphan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
Số:.611./ TB-ĐHDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, Ngày …19…tháng …08….năm 2015

THÔNG BÁO
V/v báo cáo khối lượng công việc hàng tháng của các đơn vị,
cá nhân toàn Trường trong năm học 2015-2016
Kính gửi :

Các đơn vị toàn Trường

Theo chỉ đạo của Hiệu Trưởng trong việc theo dõi, giám sát và quản lý khối lượng
công việc của từng đơn vị, cá nhân toàn Trường. Nay Hiệu Trưởng giao nhiệm vụ cho
Phòng Tổ chức, Văn phòng, Phòng Thanh tra trong việc quản lý khối lượng và báo cáo
Hiệu Trưởng hằng tháng để thực hiện việc chi trả lương theo qui định của Trường.
Để đảm bảo nội dung báo cáo theo yêu cầu của BGH, đề nghị các đơn vị, cá nhân thực
hiện báo cáo tháng theo đúng nội dung có mẫu biểu (đính kèm), cụ thể:
A. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ
1. Đối với khối khối đào tạo:

Mẫu 01 (có phụ lục đính kèm)

2. Đối với khối hành chính phục vụ, dịch vụ: Mẫu 02
B. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Đối với khối khối đào tạo:

Mẫu 03;04 (có phụ lục đính kèm)

2. Đối với khối hành chính phục vụ, dịch vụ: Mẫu 05--07
C. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NỘP BÁO CÁO
1. Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 25 hàng tháng.
2. Địa điểm nộp báo cáo:
- Đối với báo cáo của đơn vị: Tất cả các đơn vị nộp báo cáo tháng (Phụ lục Mẫu
01; 04 tổng hợp theo file Excel) về Văn phòng qua mạng công văn và email của Ông Hoàng
Minh Đức (chuyên viên Văn phòng): hoangminhduc250683@gmail.com ;
- Đối với báo cáo cá nhân: Trưởng đơn vị tập hợp tất cả các báo cáo của các thành
viên trong đơn vị thành file chung theo đơn vị (Phụ lục Mẫu 01;04 tổng hợp theo file Excel)
gửi về Phòng Tổ chức qua mạng công văn và email của Ông Huỳnh Ngọc Minh (chuyên
viên Phòng Tổ chức): huynhminh1952@gmail.com .

Vậy, đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác báo cáo tháng và
gửi về đúng thời gian qui định, để Văn phòng, Phòng Tổ chức tổng hợp và thực hiện việc
trả lương tháng theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Các đơn vị, cá nhân không thực hiện
đúng theo thời gian và qui định trên Phòng Tổ chức không chịu trách nhiệm về tiền lương
tháng.
Nơi nhận:
-

Như trên
Lưu Vp

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
TS. Nguyễn Hữu Phú

MẪU 01 – KHỐI ĐÀO TẠO/TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN ĐƠN VỊ

Đà Nẵng, ngày

tháng năm20…

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG…
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…
A. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA CB, GV THÁNG…
(Phụ lục Mẫu 01-BC Khoa)
B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH T...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
Số:.611./ TB-ĐHDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, Ngày …19…tháng …08….năm 2015
THÔNG BÁO
V/v báo cáo khối lượng công việc hàng tháng của các đơn vị,
cá nhân toàn Trường trong năm học 2015-2016
Kính gửi : Các đơn vị toàn Trường
Theo chỉ đạo của Hiệu Trưởng trong việc theo dõi, giám sát quản khối lượng
công việc của từng đơn vị, nhân toàn Trường. Nay Hiệu Trưởng giao nhiệm vụ cho
Phòng Tổ chức, Văn phòng, Phòng Thanh tra trong việc quản khối lượng o cáo
Hiệu Trưởng hằng tháng để thực hiện việc chi trả lương theo qui định của Trường.
Để đảm bảo nội dung báo cáo theo yêu cầu của BGH, đề nghị các đơn vị, cá nhân thực
hiện báo cáo tháng theo đúng nội dung có mẫu biểu (đính kèm), cụ thể:
A. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ
1. Đối với khối khối đào tạo: Mẫu 01 (có phụ lục đính kèm)
2. Đối với khối hành chính phục vụ, dịch vụ: Mẫu 02
B. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Đối với khối khối đào tạo: Mẫu 03;04 (có phụ lục đính kèm)
2. Đối với khối hành chính phục vụ, dịch vụ: Mẫu 05--07
C. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NỘP BÁO CÁO
1. Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 25 hàng tháng.
2. Địa điểm nộp báo cáo:
- Đối với báo cáo của đơn vị: Tất cả các đơn vị nộp báo cáo tháng (Phụ lục Mẫu
01; 04 tổng hợp theo file Excel) về Văn phòng qua mạng công văn và email của Ông Hoàng
Minh Đức (chuyên viên Văn phòng): hoangminhduc250683@gmail.com ;
- Đối với báo cáo cá nhân: Trưởng đơn vị tập hợp tất cả các o cáo của các thành
viên trong đơn vị thành file chung theo đơn vị (Phụ lục Mẫu 01;04 tổng hợp theo file Excel)
gửi về Phòng Tổ chức qua mạng công văn và email của Ông Huỳnh Ngọc Minh (chuyên
viên Phòng Tổ chức): huynhminh1952@gmail.com .
hướng dẫn làm báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn làm báo cáo - Người đăng: viphucphan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
hướng dẫn làm báo cáo 9 10 292