Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm đồ án môn học phân tích - thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi chicannguoipentoi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐ CNTT HN VIỆT -HÀN
KHOA KHOA HOC MÁY TÍNH
-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
1) Trang bìa : ( với các thông tin ví dụ )
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

<TÊN ĐỀ TÀI >

Nhóm 04: 1. Lê Mỹ Nhân – HT020001
2.……………………..
3. …………………….
4. …………………….
GVHD : Lê Viết Trương

Đà Nẵng – mm/yyyy

1

2) Mục lục (thứ tự trình bày báo cáo )
 Liệt kê các chương mục và số thứ tự trang tương ứng.
Sử dụng Insert/Reference/Index and Tables/ Table of Contents để làm mục lục tự
động. Mục lục trình bày 2 đến 3 cấp (Heading 1, 2, 3). Các đầu mục sẽ được gán cho
một cấp độ nào đó. Xem hình sau:

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................. 2
Chương 1 - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN ........................................ 3
1.1 Khảo sát hiện trạng và đánh giá hiện trạng ...................................................................... 3
1.1.1 . Giới thiệu về đơn vị ................................................................................................ 3
1.1.2 . Quy trình nghiệp vụ ................................................................................................ 3
1.1.3 . Đánh giá hiện trạng ................................................................................................. 3
1.2 Xác lập dự án ................................................................................................................... 3
1.3 Xác định yêu cầu của hệ thống ........................................................................................ 3
Chương 2 - PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ XỬ LÝ .............................................................. 4
2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD) ................................................................................. 4
2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) ........................................................................................... 4
2.2.1 . Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh .............................................................................. 4
2.2.2 . Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (mức 0) ................................................................ 4
2.2.3 . Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 ..........................................
1
TRƯỜNG CĐ CNTT HN VIỆT -HÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHOA HOC MÁY TÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------- -----------------------------------
HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH - THIẾT K H THỐNG THÔNG TIN
1) Trang bìa : ( với các thông tin ví dụ )
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
<TÊN ĐỀ TÀI >
Nhóm 04: 1. Lê Mỹ Nhân – HT020001
2.……………………..
3. …………………….
4. …………………….
GVHD : Lê Viết Trương
Đà Nẵng mm/yyyy
Hướng dẫn làm đồ án môn học phân tích - thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm đồ án môn học phân tích - thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: chicannguoipentoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn làm đồ án môn học phân tích - thiết kế hệ thống thông tin 9 10 251