Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phổ cập giáo dục

Được đăng lên bởi xinchaovietnam57
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm điều tra
2013
✘

Thông tin đối tượng
TT

Họ đệm

Tên

Ngày Tháng

1

2

3

4

5

1 Phạm Tuấn

Anh

01

01

Năm sinh

Nữ

Dân
tộc

6

7

8

(Bật/Tắt)
kiểmlỗi
lỗi
ThôngTựbáo

1983

x Kinh

Thông tin nơi đang ở
Chủ hộ

Tôn
giáo

Diện ưu tiên

9

10

Họ đệm

Tên

Địa chỉ: Số nhà, tên
đường, tổ (nếu có)

Số
phiếu

Diện cư
trú

11

12

13

14

15

Phạm Tuấn

Anh

bỏ trống

T1001 Thường trú

Thường trú

Thông tin học tập
Tình
Khối
trạng
Lớp học
học
cư trú
16

17

18

Mã Trường
21

Bậc tốt Bổ
nghiệp túc
22

THPT

23

Học xong

Năm tốt
nghiệp

Bậc
TN
Nghề

Năm TN
nghề

Lớp

24

25

27

28

2000-2001

Tình trạng

tập
Học xong

Bỏ học

Năm

Lớp

Năm

29

30

31

Khuyết tật
Tái
Học
Công
Hoàn
mù xóa mù nhận
cảnh
đặc
Khiế Khiếm Vận Bại
chữ
chữ Biết chữ m thị thính động não Khác
biệt
32

33

34

35

36

37

38

39

40

g

Thông tin liên lạc
Chi tiết
Quan
hoàn cảnh hệ với
đặt biệt
chủ hộ
41

42

Họ tên Cha hoặc
Mẹ

Điện thoại

Ghi chú

43

44

45

Tên cột
Năm điều tra
1

TT

2

Họ đệm

3

Tên

4

Ngày

5

Tháng

6

Năm sinh

7

Nữ

8

Dân tộc

9

Tôn giáo

10

Diện ưu tiên

11

Họ Đệm

12

Tên

13

Địa chỉ

14

Số phiếu

15

Diện cư trú

16

Tình trạng
cư trú

17

Khối học

18

Lớp học

21

Mã trường

22

Bậc tốt
nghiệp

23

Bổ túc

24

Năm tốt
nghiệp

25

Bậc TN Nghề
(GD Chuyên
Nghiệp)

27

Năm tốt
nghiệp nghề

28

Lớp học xong

29

Năm học
xong

30

Lớp bỏ học

31

Năm bỏ học

32

Tái mù chữ

33

Học xóa mù
chữ

34

Công nhận
Biết Chữ

35-39

Khuyết tật

40

Hoàn cảnh
đặc biệt

41

Chi tiết hoàn
cảnh đặc biệt

42-45

Thông tin
liên lạc

Nếu những trường hợp bắt lỗi nêu trên vẫn chưa đầy đủ hoặc Thầy/Cô có thêm yêu cầu khác, vu

Hướng dẫn
Lưu ý chọn năm điều tra hiện tại
Là cột số thứ tự, số sẽ tự động tăng khi người dùng nhập thông tin
* Nhập họ tên vào cột Họ Đệm chương trình sẽ tự động tách tên điền vào cột Tên (cột 3) và viết hoa đầu từ
* Nếu họ tên bắt đầu bằng 1 chữ cái rồi đến khoảng trắng thì hiểu phần sau là tên còn chữ cái đầu là họ
* Nếu nhiều đối tượng chung một chủ hộ và số phiếu thì phải nhập các dòng liền kề nhau
* Tên của đối tượng được lấy từ cột Họ đệm (cột 2)
* Nếu nhập trực tiếp tên vào cột này thì tên sẽ được tự động viết hoa đầu từ và cột Họ Đệm sẽ không tách tên
* Nhập trực tiếp hoặc Được lấy từ cột Năm sinh (Nếu có nhập Ngày, Tháng, Năm sinh vào cột Năm sinh)
* Nếu không nhập hoặc cột Năm sinh không có Ngày sinh thì sẽ tự động điền là Ngày 01
* Nhập trực tiếp hoặc Được lấy từ cột Năm sinh (Nếu có nhập Tháng, Năm sinh vào cột Năm sinh)
...
Năm điều tra
Thông tin đối tượng
2013
TT Họ đệm Tên Ngày Tháng Năm sinh Nữ
Thông báo lỗi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Phạm Tuấn Anh 01 01 1983 x Kinh
Dân
tộc
(Bật/Tắt) Tự kiểm lỗi(Bật/Tắt) Tự kiểm lỗi
Hướng dẫn phổ cập giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn phổ cập giáo dục - Người đăng: xinchaovietnam57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn phổ cập giáo dục 9 10 345