Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn quy cách trình bày đề cương khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Duy Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN QUY CÁCH
TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phần 1: Thứ tự nội dung của đề cương
1. Trang bìa đầu
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA NGỮ VĂN
TÊN ĐỀ TÀI
(Đề cương chi tiết)
Chuyên ngành: XYZ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A
Sinh viên thực hiện: Lê Thị B
ĐÀ NẴNG, 10/2011
2. Trang nội dung: 03 trang
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: ABC XYZ
(hoặc:
CHƯƠNG 1
ABC XYZ)
1.1. Abc xyz
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
CHƯƠNG 2: ABC XYZ
(hoặc:
CHƯƠNG 2
ABC XYZ)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
KẾT LUẬN (dự kiến)
(Ghi chú: Các tiểu mục của đề cương được trình bày và đánh số thành nhóm chữ
số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 2.4.2.1. chỉ
tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 4 chương 2), tối thiểu 2 chữ số. Tại mỗi nhóm tiểu
mục phải có ít nhất hai tiểu mục. Nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1. mà không
có tiểu mục 1.1.2. tiếp theo. Ở mục kết luận nêu một vài dự kiến về kết luận mà đề
tài nghiên cứu được, khoảng 3-5 dòng).
3. Trang tài liệu tham khảo: 01 trang, tối thiểu 10 tài liệu tham khảo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đào Duy Anh (1994), Đất nước Việt Nam qua các đời, NXB. Thuận Hoá,
Huế.
4. Đinh Xuân Lâm (1993), "Triều Nguyễn trước âm mưu bành trướng của tư
bản phương Tây 1802-1858", Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 6 (271), tr.40-52.
4. Trang bìa cuối
Phần 2: Hình thức trình bày
- Đề cương sử dụng mã chữ Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ
13-14 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường (normal), không được
nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ; giãn dòng đặt ở chế độ 1,3-1,5 lines;
lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa,
phía trên đầu mỗi trang giấy. (Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều
ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề bên trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày
theo cách này).

- In một mặt theo khổ giấy A4, toàn giấy trắng, không đóng bìa gương
(plactis), dán băng keo gáy.

...


Ph !"#$%& '()* +,-./0,12 +
!34. +56./*
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA NGỮ VĂN
TÊN ĐỀ TÀI
(Đề cương chi tiết)
Chuyên ngành: XYZ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A
Sinh viên thực hiện: Lê Thị B
ĐÀ NẴNG, 10/2011
734. + '()* +"89%4. +
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: ABC XYZ
(hoặc:
CHƯƠNG 1
ABC XYZ)
1.1. Abc xyz
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
CHƯƠNG 2: ABC XYZ
(hoặc:
CHƯƠNG 2
ABC XYZ)
Hướng dẫn quy cách trình bày đề cương khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Hướng dẫn quy cách trình bày đề cương khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Duy Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn quy cách trình bày đề cương khóa luận tốt nghiệp 9 10 893