Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn quy trình thống kê TTHC

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2484 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
THỐNG KÊ TTHC

Hà Nội, tháng 10 năm 2008

Nội dung trình bày
1. Phạm vi thống kê
2. Nội dung thống kê
3. Nhiệm vụ của TCT trong giai đọan thống kê
4. Quy trình thống kê

2

1

PHẠM VI THỐNG KÊ
Việc thống kê áp dụng đối với các loại TTHC và văn bản sau:
– TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, phí, lệ phí, yêu cầu hoặc
điều kiện để thực hiện TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh.
– TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, phí, lệ phí, yêu cầu hoặc
điều kiện để thực hiện TTHC liên quan đến đời sống của nhân dân.
– Văn bản quy định TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, phí, lệ
phí, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC.

3

NỘI DUNG THỐNG KÊ
• Tất cả các bộ phận cấu thành của một TTHC cụ thể, có thể bao gồm:
– Tên TTHC;
– Trình tự thực hiện;
– Cách thức thực hiện;
– Hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ);
– Thời hạn giải quyết/ trả lời kết quả;
– Cơ quan, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;
• Tất cả các văn bản quy định về thủ tục hành chính đó.
• Văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí.
• Văn bản quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC.

4

2

NHIỆM VỤ CỦA TCT TRONG GIAI ĐỌAN THỐNG KÊ
1. Tổ chức thống kê tất cả:
• các TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều
kiện để thực hiện TTHC, phí và lệ phí (nếu có)
• các văn bản qui định về TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính,
các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC, phí và lệ phí (nếu có)
Theo đúng quy định tại các mục I, II, III phần 2 tài liệu: Giới thiệu
tổng quan về Đề án 30 và Hướng dẫn thống kê TTHC
2. Đảm bảo tính chính xác và chất lượng của các văn bản và tài liệu
do các cơ quan hành chính trực thuộc thống kê, nhằm thiết lập một
CSDL quốc gia về TTHC và các VBPL qui định về TTHC một cách đầy
đủ, hoàn chỉnh và chính xác
5

NHIỆM VỤ CỦA TCT TRONG GIAI ĐỌAN THỐNG KÊ
(tiếp theo)
3. Tạo hồ sơ về TTHC và VB quy định TTHC trên CSDL điện tử trung
tâm (phần mềm máy xén):
• Mỗi TTHC, mỗi VB quy định TTHC sẽ được tạo một hồ sơ trên
CSDL trung tâm
• Toàn văn văn bản qui định về TTHC, yêu cầu hoặc điều kiện để
thực hiện TTHC, phí, lệ phí; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính dưới
dạng file điện tử sẽ được đính kèm Biểu mẫu 1
4. Đôn đốc và yêu cầu các cục, vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện việc thống
kê TTHC

6

3

QUY TRÌNH THỐNG KÊ
1. Các bước chuẩn bị - 2 bước:
Bước 1: Lập danh mục tên TTHC và danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành
chính
Bước 2: Tổ chức tập huấn
2. Các ...
1
T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CI CÁCH TH TC HÀNH CHÍNH
CA TH TƯỚNG CHÍNH PH
HƯỚNG DN QUY TRÌNH
THNG KÊ TTHC
Hà Ni, tháng 10 năm2008
2
1. Phmvi thng kê
2. Ni dung thng kê
3. Nhimv ca TCT trong giai đọan thng kê
4. Quy trình thng kê
Ni dung trình bày
Hướng dẫn quy trình thống kê TTHC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn quy trình thống kê TTHC - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn quy trình thống kê TTHC 9 10 131