Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/BGDĐT-GDTrH

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

V/v: Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học
2012 - 2013

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về
nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên
nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2012-2013, Bộ GDĐT hướng dẫn việc đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I như sau:
1. Quy mô học sinh (báo cáo số học sinh giảm, bỏ học trong học kỳ I, các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh
bỏ học), các loại hình trường lớp THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc
bán trú (nếu có); triển khai đề án trường THPT chuyên.
2. Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục:
2.1. Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đối với GDTrH;
2.2. Triển khai tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học ở các cấp học.
3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng
giáo dục:
3.1. Triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011
(cần nêu rõ các hoạt động đã triển khai; kết quả đạt được trong học kì I; những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện; …);
3.2. Chỉ đạo và tổ chức việc bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, dạy học theo chuẩn kiến thức,
kỹ năng; tập huấn qui trình ra đề thi, kiểm tra; bồi dưỡng chương trình chuyên môn sâu cho các trường
THPT chuyên; bồi dưỡng giáo dục giá trị - giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên và việc triển khai thực
hiện đối với các trường THCS, THPT;
3.3. Chỉ đạo và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần;
3.4. Công tác giáo dục hoà nhập;
3.5. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
4. Triển khai việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng
nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt
động giáo dục. Tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết
các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên
trung học;
5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học v...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 278/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học
2012 - 2013
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v
nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên
nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GT hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2012-2013, Bộ GDĐT hướng dẫn việc đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I như sau:
1. Quy học sinh (báo cáo số học sinh giảm, bỏ học trong học kỳ I, các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh
bỏ học), các loại hình trường lớp THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc
bán trú (nếu có); triển khai đề án trường THPT chun.
2. Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục:
2.1. Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đối với GDTrH;
2.2. Triển khai tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học ở các cấp học.
3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng
giáo dục:
3.1. Triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011
(cần nêu rõ các hoạt động đã triển khai; kết quả đạt được trong học kì I; những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện; …);
3.2. Chỉ đạo và tổ chức việc bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, dạy học theo chuẩn kiến thức,
kỹ năng; tập huấn qui trình ra đề thi, kiểm tra; bồi dưỡng chương trình chuyên môn sâu cho các trường
THPT chuyên; bồi dưỡng giáo dục giá trị - giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên và việc triển khai thực
hiện đối với các trường THCS, THPT;
3.3. Chỉ đạo và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần;
3.4. Công tác giáo dục hoà nhập;
3.5. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
4. Triển khai việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng
nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt
động giáo dục. Tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết
các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên
trung học;
5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn;
- Kết quả triển khai xây dựng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết
quả giáo dục học sinh; triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở các trường trung học;
- Các giải pháp mới, đặc thù của địa phương trong chỉ đạo, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy học
và giáo dục (nhất là đối với các vùng khó, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số);
- Kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy
học trên website của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường THCS, THPT.
6. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I của học sinh (theo mẫu đính kèm).
7. Kết quả phổ cập giáo dục THCS tính đến hết năm 2012 (nhất thiết phải gửi kèm biểu mẫu 1 và 2 thống
kê về PCGD THCS).
8. Chđạo thực hin và kết quxây dựng tờng chuẩn quốc gia tính đến thời điểm tng 12/2012 (thống
theo biểu đính kèm); các giải pp đđẩy nhanh tiến đthực hiện.
9. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tự làm TBDH, chỉ đạo khai thác CSVC, TBDH phục vụ chủ trương
thi thí nghiệm thực hành đối với học sinh giỏi và phục vụ hoạt động dạy và học.
Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 - Trang 2
Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 9 10 96