Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG TÂM GDTX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO - BỘ VĂN HÓA, THỂ
THAO VÀ DU LỊCH
-------Số: 73/HD-BGDĐTBVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG
TÂM GDTX
Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhằm góp phần giáo dục toàn diện học sinh, gìn giữ và phát huy giá trị của di sản văn hoá vì lợi
ích của toàn xã hội và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ
thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX nhằm hình thành và
nâng cao ý thức tôn trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa; rèn luyện tính chủ
động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện; góp phần nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng của học sinh.
1.2. Yêu cầu
a) Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX được triển khai
thực hiện hàng năm ở tất cả các cấp học giáo dục phổ thông và GDTX; đồng thời phải có sự phối
hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, GDTX và các cơ quan
liên quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn.
b) Cán bộ quản lý, giáo viên trường phổ thông, trung tâm GDTX chủ động lựa chọn nội dung,
hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương để nâng cao hiệu
quả sử dụng di sản văn hóa trong dạy học.

2. Di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX
Di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX bao gồm:
2.1. Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
2.2. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và
không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng
đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền
miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.
3. Phương thức tổ chức dạy học các nội dung di sản văn hóa trong trường phổ thông, trung
tâm GDTX
3.1.Lồng ghép nội dung dạy học di sản văn hóa vào các môn ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO - BỘ VĂN HÓA, THỂ
THAO VÀ DU LỊCH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 73/HD-BGDĐT-
BVHTTDL
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013
HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG
TÂM GDTX
Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nhằm góp phần giáo dục toàn diện học sinh, gìn giữ và phát huy giá trị của di sản văn hoá vì lợi
ích của toàn xã hội và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ
thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX nhằm hình thành và
nâng cao ý thức tôn trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa; rèn luyện tính chủ
động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện; góp phần nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng của học sinh.
1.2. Yêu cầu
a) Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX được triển khai
thực hiện hàng năm ở tất cả các cấp học giáo dục phổ thông và GDTX; đồng thời phải có sự phối
hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, GDTX và các cơ quan
liên quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn.
b) Cán bộ quản lý, giáo viên trường phổ thông, trung tâm GDTX chủ động lựa chọn nội dung,
hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương để nâng cao hiệu
quả sử dụng di sản văn hóa trong dạy học.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG TÂM GDTX - Trang 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG TÂM GDTX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG TÂM GDTX 9 10 463