Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi trinhmy123
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Nhà nước có ban hành văn bản quy định và hướng
dẫn cụ thể về thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản.
- Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNVVPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn
phòng Chính phủ nay không còn áp dụng.
- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày
19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu
lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, tức là từ ngày
05/3/2011.
Thông tư này bãi bỏ các quy định tại
Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV_VPCP.

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1. Thể thức văn bản (Điều 2).
Là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm
những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và
các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể ( Tiêu
đề; số công văn; địa danh, ngày tháng năm; tóm tắt nội dung;
nội dung chi tiết; nơi nhận; chữ ký của người có thẩm quyền;
dấu của cơ quan ban hành văn bản;….).
2. Kỹ thuật trình bày văn bản (Điều 3).
Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại thông tư này bao
gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình
bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và
các chi tiết trình bày khác được áp dụng đối với văn bản soạn
thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo
bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc
văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn.

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

3. Phông chữ trình bày văn bản (Điều 4).
Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên
máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của mã ký
tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
6909:2001.
4. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản
và vị trí trình bày (Điều 5).

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

4. Phụ lục II

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

4. Ghi chú

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

5. Quốc hiệu (Điều 6).
a) Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm 2 dòng chữ:
“CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
và “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1; chiếm khoảng 1/2
trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên phải.
Dòng thứ nhất: “CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa,
cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm;

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Dòng thứ hai: “Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13
đến 14 (nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 12, thì dòng thứ hai cỡ
chữ 13;...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - Người đăng: trinhmy123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỶ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 9 10 356