Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như sau:
Thủ tục

1. Trình tự thực hiện:

2. Cách thức thực hiện:

3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin
trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm
theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 7 Nghị định số
47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc thẩm tra, xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều
6, Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố
nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối
với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo bưu chính trong
phạm vi nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.
Quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP
ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c
khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ
là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2
Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e
khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ
là bản gốc bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền
thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách
nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường
hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào
Việt Nam;
+ Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng,
văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã
được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và
chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư
cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;

+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2
Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h
khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ
là bản gốc bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà...
Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như sau:
Thủ tục
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính
1. Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ chính xác thông tin
trong hồ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm
theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 7 Nghị định số
47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ về Sở TTTT của tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc thẩm tra, xác nhận thông báo hoạt động bưu
chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ đáp ứng quy định tại Điều
6, Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố
nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối
với hồ đề nghị xác nhận thông báo bưu chính trong
phạm vi nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:
Quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP
ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Hồ đề nghị c nhận thông báo hoạt động bưu
chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c
khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ
là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2
Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
- Hồ đề nghị c nhận thông báo hoạt động bưu
chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e
khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ
là bản gốc bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao văn bản chấp thuận đăng nhượng quyền
thương mại do quan nhà nước có thẩm quyền cấp
được doanh nghiệp tự đóng dấuc nhận chịu trách
nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường
hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào
Việt Nam;
+ Bản sao giấy phép bưu chính n thời hạn sử dụng,
văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã
được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận
chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư
cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;
Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 9 10 780