Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính như sau:
Tên thủ tục

1. Trình tự thực hiện:

2. Cách thức thực hiện:

3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin
trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm
theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định
số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép
bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại
khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐCP ngày 17/6/2011.
- Nộp trực tiếp tại Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi
doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với
hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong
phạm vi nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.
Quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số
47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 bao gồm:
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ
sung giấy phép bưu chính.
- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần
nhất.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

4. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
Thông tin và Truyền thông.
5. Cơ quan thực hiện thủ
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và
tục hành chính:
Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công an.
6. Kết quả thực hiện thủ
- Giấy phép.
tục hành chính:
7. Lệ phí (nếu có):
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ

- Không.
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

(ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày
khai (nếu có và đề nghị
17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ). Kích vào nút
đính kèm):
Tải về để tải đơn này.
9. Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính - Không.
(nếu có):
10. Căn cứ pháp lý của thủ
tục hành chính:

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011
hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

...
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính như sau:
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
1. Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ chính xác thông tin
trong hồ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm
theo trong hồ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định
số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ về Sở TTTT của tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc thẩm tra và cấp pp sửa đổi, bổ sung giấy phép
bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ đáp ứng quy định tại
khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-
CP ngày 17/6/2011.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Sở TTTT của tnh, thành phố i
doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với
hồ xin cấp phép cung ứng dịch v bưu chính trong
phạm vi nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:
Quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số
47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 bao gồm:
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ
sung giấy phép bưu chính.
- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần
nhất.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
4. Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính:
Tổ chức
5. quan thực hiện thủ
tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và
Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công an.
6. Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
- Giấy phép.
7. Lệ phí (nếu có): - Không.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính 9 10 625