Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BỘ NỘI VỤ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Số: 07/2010/TT-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
________________
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số
21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế
công chức, bao gồm: lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm; báo cáo kết quả
sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề; chế độ thống kê và
báo cáo về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức; biểu mẫu kế hoạch
biên chế công chức hàng năm; biểu mẫu thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công
chức hiện có như sau:
Điều 1. Lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương và địa
phương quy định tại Điều 2 và Điều 6 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08
tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công có trách nhiệm lập kế
hoạch biên chế công chức hàng năm như sau:
1. Về trình tự
Kế hoạch biên chế công chức hàng năm được lập theo trình tự từ cấp dưới
lên cấp trên theo từng cấp quản lý biên chế công chức, cụ thể:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân,
con dấu, tài khoản có trách nhiệm lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm gửi
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quy định;

2

Bước 2: Tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy và biên
chế của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định kế hoạch
biên chế công chức hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc thẩm quyền quản lý; lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm của cơ
quan, tổ chức, đơn vị mình trình người đứng đầu ký và gửi cơ quan quản lý cấp
trên trực tiếp theo quy định;
Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn
vị quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 2 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Sở Nội vụ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có trách nhiệm:
a) Thẩm định kế hoạch biên chế công chức hàng năm của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản...
BỘ NỘI VỤ
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
Số: 07/2010/TT-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
________________
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Bộ Nội v hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định s
21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản biên chế
công chức, bao gồm: lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm; báo cáo kết quả
sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề; chế độ thống kê và
báo cáo về tình hình thực hiện quản biên chế công chức; biểu mẫu kế hoạch
biên chế công chức hàng năm; biểu mẫu thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công
chức hiện có như sau:
Điều 1. Lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm
Các quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương và địa
phương quy định tại Điều 2 Điều 6 Nghị định s 21/2010/NĐ-CP ngày 08
tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công có trách nhiệm lập kế
hoạch biên chế công chức hàng năm như sau:
1. Về trình tự
Kế hoạch biên chế công chức hàng năm được lập theo trình tự từ cấp ới
lên cấp trên theo từng cấp quản lý biên chế công chức, cụ thể:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân,
con dấu, tài khoản có trách nhiệm lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm gửi
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quy định;
1
Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức 9 10 455