Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/BGDĐT–CTHSSV

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ
trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục
thể thao.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg về việc quy định về chế độ bồi
dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Ngày 14 tháng 01 năm 2013 Bộ Tài
chính có công văn số 683/BTC – HCSN về việc chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, để
hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ –
TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
1. Về mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao (Quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ
– TTg của Thủ tướng Chính phủ):
- Đối tượng được cấp, số lượng trang phục được cấp đúng như quy định trong Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg
ngày 16/11/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất.
- Chất liệu trang phục, chủng loại trang phục phải đảm bảo an toàn cho hoạt động thể thao và phù hợp với môi
trường sư phạm, khí hậu từng vùng, miền.
- Mẫu mã phù hợp với nét đặc trưng về văn hóa, phù hợp với yêu cầu thẩm mĩ của từng địa phương.
2. Về giá cả trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ( Quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quyết định số
51/2012/QĐ – TTg):
Việc mua sắm trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số
68/2012/TT – BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn này để các đơn vị biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐ-TB&XH, (để p/h);
- Các vụ: TCCB, GDQP, GDTH, GDTrH, GDCN, GDTX, GDĐH,
PC. Cục NG&CBQLCSGD;

Trần Quang Quý

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1384/BGDĐT–CTHSSV
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ
trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục
thể thao.
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013
Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg về việc quy định về chế độ bồi
dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Ngày 14 tháng 01 năm 2013 Bộ Tài
chính có công văn số 683/BTC – HCSN về việc chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, để
hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ –
TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
1. Về mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao (Quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ
– TTg của Thủ tướng Chính phủ):
- Đối tượng được cấp, số lượng trang phục được cấp đúng như quy định trong Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg
ngày 16/11/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất.
- Chất liệu trang phục, chủng loại trang phục phải đảm bảo an toàn cho hoạt động thể thao và phù hợp với môi
trường sư phạm, khí hậu từng vùng, miền.
- Mẫu mã phù hợp với nét đặc trưng về văn hóa, phù hợp với yêu cầu thẩm mĩ của từng địa phương.
2. Về giá cả trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ( Quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quyết định số
51/2012/QĐ – TTg):
Việc mua sắm trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số
68/2012/TT – BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn này để các đơn vị biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐ-TB&XH, (để p/h);
- Các vụ: TCCB, GDQP, GDTH, GDTrH, GDCN, GDTX, GDĐH,
PC. Cục NG&CBQLCSGD;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý
Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. - Trang 2
Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. 9 10 460