Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Thực Tập, Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Được đăng lên bởi Trí Toàn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TP. HCM
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
----------

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Năm 2013

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích
- Thực hiện phương châm giáo dục, kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành,
vận dụng kiến thức đã học ở trường vào thực tế , từ đó giúp sinh viên có dịp củng cố, đào
sâu và mở rộng tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp thực tế.
- Rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nội qui, kỷ luật, ý thức trách nhiệm công việc,
lòng yêu nghề, tính tự giác, kỷ luật đạo đức nghề nghiệp và an tòan công nghiệp.
- Kết hợp giữa thực tập tốt nghiệp tại trường và thực tập sản xuất ngoài xí nghiệp trong
thời gian thực tập tốt nghiệp nhằm hoàn thiện kiến thức đã học, tiếp cận thực tế, nâng cao
tay nghề.
1.2. Yêu cầu
a. Đối với sinh viên
- Học sinh phải hiểu được mục đích và nội dung của đợt thực tập tốt nghiệp.
- Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của Khoa và giáo viên hướng dẫn.
- Học sinh phải nắm vững toàn bộ các kiến thức đã học ở trường.
- Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn, nội qui tại nơi học sinh đến thực tập.
- Phải bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
b. Giảng viên hướng dẫn:
- Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình
thực tập.
- Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý
thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để
giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình
thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập.
- Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu
khoa học.
- Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và
quá trình thực tập của sinh viên.
1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp
Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị thực tập với tư cách cán bộ kỹ thuật
theo dõi, nhận xét, đánh giá các hạng mục thi công thực tế như sau:
Các hạng mục công trình:
- Tìm hiểu hoạt động tổ chức và các tổ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa điện công nghiệp
tại các nơi thực tập sản xuất: an toàn lao động , nội qui xưởng thực tập , qui trình sản xuất ,
2

qui trình tự động hóa.Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành về các hệ thống điều khiển tự
động PLC, hệ thống điện lạnh
- Tìm hiểu hệ thống cung cấp điện phân xưởng, xí nghiệp nơi thực tập...
HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Năm 2013
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TP. HCM
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
----------
Hướng Dẫn Thực Tập, Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn Thực Tập, Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp - Người đăng: Trí Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng Dẫn Thực Tập, Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 9 10 101