Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tổ chức đại hội

Được đăng lên bởi huathaianh0101
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
***
Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một
nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau, bầu Ban Chấp hành
mới để lãnh đạo chi đoàn giữa hai kỳ đại đội, Chấp hành là một đợt sinh hoạt chính
trị quan trọng đối với tất cả các đoàn viên hiện đang sinh hoạt.
Chuẩn bị tốt đại hội chi đoàn là nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, Ban Chấp hành
chi đoàn cần phân công công việc phù hợp tuỳ theo khả năng của từng đoàn viên.
1. Nhiệm kỳ, hình thức và số lượng Ban Chấp hành:
- Nhiệm kỳ: Các đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, 01 năm tổ chức đại hội 01 lần.
- Hình thức: Tổ chức đại hội đoàn viên.
- Số lượng Ban Chấp hành:
- Chi đoàn có từ 3 đến 8 đoàn viên. Bầu Bí thư, nếu cần thiết thì có thể bầu
phì Bí thư.
- Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở nên: Bầu Ban Chấp hành vtừ 3 đến 5 uỷ
viên, trong đó có Bí thư và phó Bí thư.
 Lưu ý: Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội chỉ áp dụng đối với những chi
đoàn được sự đồng ý của cấp uỷ cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp; được Đoàn
cấp trên trực tiếp phân loại chất lượng từ khá trở nên ( nếu được Đại hội đồng ý).
Có thể tiến hành bằng cách
+ Đại hội bầu cử trực tiếp Bí thư xong, sau đó bầu các uỷ viên Ban Chấp
hành còn lại.
+ Đại hội bầu xong Ban Chấp hành, sau đó đại hội bầu trực tiếp Bí thư trong
các uỷ viên Ban Chấp hành đó.
2. Tổ chức Đại hội:
Căn cứ định hướng chỉ đạo của Cấp uỷ chi bộ và Đoàn cấp trên trực tiếp, xây
dựng kế hoạch đại hội chi đoàn cần có các phần sau:
2.1. Công tác chuẩn bị.
2.1.1. Mục đích, yêu cầu của Đại hội:
+ Mục đích: Những vấn đề nào mà Đại hội kỳ này cần phải giải quyết như:
- Nội dung: Có sự thay đổi gì không so với nhiệm kỳ này phải có trong nội dung.
- Nhân sự: Có thay đổi so với nhiệm kỳ qua…
- Phòng trào: Có cần phải bổ sung phong trào nào không…
+ Yêu cầu: Chi ra cụ thể yêu cầu
- Đối với Ban tổ chức đại hội như phải đúng điều lệ, dân chủ, công khai, tiết
kiệm,…
- Đối với người dư đại hội như phải đi dự đúng giờ, ăn mặc nghiêm túc, có
trách nhiệm trong thảo luận,…
2.1.2. Nội dung:
+ Nội dung chính:
- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác của chi đoàn nhiệm kỳ tới.
- Bản của Ban Chấp hành trong lãnh đạo thực hiện Nghi quyết của chi đoàn.
- Những nội dung cần thảo luận thông qua một số câu hỏi gợi ý.

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành chi đoàn mới.
- Nội dung thẩm tra tư cách đoàn viên, thể lệ bầu cử, danh sách bầu cử, phiếu
bầu.
- Dự thảo nghị quyết, lời khai mạc, bế mạc...
- Xin ý kiến Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp uỷ Đảng cùng cấp về nhữ...
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
* * *
Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một
nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau, bầu Ban Chấp hành
mới để lãnh đạo chi đoàn giữa hai kỳ đại đội, Chấp hành là một đợt sinh hoạt chính
trquan trọng đi vi tt cc đn viên hin đang sinh hot.
Chuẩn bị tốt đại hội chi đoàn là nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, Ban Chấp hành
chi đoàn cần phân công công việc phù hợp tuỳ theo khả năng của từng đoàn viên.
1. Nhiệm kỳ, hình thức và số lượng Ban Chấp hành:
- Nhiệm kỳ: Các đoàn trc thuc Đoàn cơ sở, 01 m t chc đi hi 01 lần.
- Hình thức: Tổ chức đại hội đoàn viên.
- Số lượng Ban Chấp hành:
- Chi đoàn có từ 3 đến 8 đoàn viên. Bầu thư, nếu cần thiết t thể bầu
phì Bí thư.
- Chi đoàn từ 09 đoàn viên trở nên: Bầu Ban Chấp hành vtừ 3 đến 5 uỷ
viên, trong đó có Bí thư và phó Bí thư.
Lưu ý: Việc bầu trực tiếpthư tại Đại hội chỉ áp dụng đối với những chi
đoàn được sđồng ý của cấp uỷ cùng cấp Đoàn cấp trên trực tiếp; được Đoàn
cấp trên trực tiếp phân loại chất lượng từ khá trở nên ( nếu được Đại hội đồng ý).
Có thể tiến hành bằng cách
+ Đại hội bầu cử trực tiếp thư xong, sau đó bầu các uỷ viên Ban Chấp
hành còn lại.
+ Đại hội bầu xong Ban Chấp hành, sau đó đại hội bầu trực tiếp thư trong
các uỷ viên Ban Chấp hành đó.
2. Tổ chức Đại hội:
Căn cứ định hướng chỉ đạo của Cấp uỷ chi bộ và Đoàn cấp trên trực tiếp, xây
dựng kế hoạch đại hội chi đoàn cần có các phần sau:
2.1. Công tác chuẩn bị.
2.1.1. Mục đích, yêu cầu của Đại hội:
+ Mc đích: Nhng vn đề nào mà Đi hội k này cần phải giải quyết như:
- Nội dung: Có sự thay đổi gì không so với nhim k này phi có trong ni dung.
- Nhân sự: Có thay đổi so với nhiệm kỳ qua…
- Phòng trào: Có cần phải bổ sung phong trào nào không…
+ Yêu cầu: Chi ra cụ thể yêu cầu
- Đối với Ban tổ chức đại hội như phải đúng điều lệ, dân chủ, công khai, tiết
kiệm,…
- Đối với người đại hội như phải đi dự đúng giờ, ăn mặc nghiêm túc,
trách nhiệm trong thảo luận,…
2.1.2. Nội dung:
+ Nội dung chính:
- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác của chi đoàn nhiệm kỳ tới.
- Bản ca Ban Chấp hành trong lãnh đạo thực hiện Nghi quyết ca chi đoàn.
- Những nội dung cần thảo luận thông qua một số câu hỏi gợi ý.
Hướng dẫn tổ chức đại hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tổ chức đại hội - Người đăng: huathaianh0101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn tổ chức đại hội 9 10 808