Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03

Được đăng lên bởi sonkatty0303
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TỈNH UỶ QUẢNG NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 16 - HD/BTG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014,
tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
----Thực hiện Hướng dẫn số 133 - HD/TW, ngày 27/10/2014 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về việc tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn đánh giá kết quả
thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03CT/TW và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2014 “nêu cao tinh thần trách
nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; kết quả học tập, kiểm điểm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ
Chính trị, báo cáo đại hội đảng các cấp, kiến nghị, đề xuất với đại hội đảng các cấp
về hình thức, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của
Bác trong những năm sau.
- Nội dung tổng kết mang tính tổng hợp, khái quát cao, chú trọng đánh giá
việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị, mức độ tác động đến thực hiện nhiệm
vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn
vị.
II- NỘI DUNG

1- Xây dựng báo cáo
Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thống nhất xây dựng báo cáo theo
đề cương sau:
1.1- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong
năm 2014.
- Kết quả việc học tập chuyên đề năm 2014; việc học tập, kiểm điểm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Đánh giá mức độ chuyển biến về ý thức: ý thức trách nhiệm, tự giác nêu
gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
- Đánh giá kết quả cụ thể việc “làm theo” trong: Thực hiện nhiệm vụ chính
trị; giải quyết xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm; nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ; thực hiện chuẩn mực đạo đức; giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương
đạo đức của Bác trong xã hội, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
- Công tác tuyên truyền; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị.
- Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ năm
2015.
1.2- Tổng kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị.
1.2.1- Những kết quả đạt được:

2

- Mức độ chuyển biến về: trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách
nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tác
động đối với t...
TỈNH UỶ QUẢNG NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 16 - HD/BTG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2014
HƯỚNG DẪN
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014,
tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
-----
Thực hiện Hướng dẫn số 133 - HD/TW, ngày 27/10/2014 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về việc tổng kết 4 m thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn đánh giá kết quả
thực hiện Chỉ thị s 03 - CT/TW năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-
CT/TW và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2014 “nêu cao tinh thần trách
nhiệm, chống chủ nghĩa nhân, nói đi đôi với làm”; kết quả học tập, kiểm điểm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ
Chính trị, báo cáo đại hội đảng các cấp, kiến nghị, đề xuất với đại hội đảng các cấp
về nh thức, phương pháp t chức học tập và làm theo tấm ơng đạo đức của
Bác trong những năm sau.
- Nội dung tổng kết mang tính tổng hợp, khái quát cao, chú trọng đánh giá
việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị, mức độ tác động đến thực hiện nhiệm
vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cụ thể của ngành, địa phương, quan, đơn
vị.
II- NỘI DUNG
1- Xây dựng báo cáo
Đề nghị các địa phương, quan, đơn vị thống nhất xây dựng báo cáo theo
đề cương sau:
1.1- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong
năm 2014.
- Kết quả việc học tập chuyên đề năm 2014; việc học tập, kiểm điểm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Đánh giá mức độ chuyển biến về ý thức: ý thức trách nhiệm, tự giác nêu
gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
- Đánh giá kết quả cụ thể việc “làm theo” trong: Thực hiện nhiệm vụ chính
trị; giải quyết xử những vấn đề bức xúc, nổi cộm; nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ; thực hiện chuẩn mực đạo đức; giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương
đạo đức của Bác trong xã hội, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
- Công tác tuyên truyền; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị.
- Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân phương hướng, nhiệm vụ năm
2015.
1.2- Tổng kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị.
1.2.1- Những kết quả đạt được:
Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03 - Trang 2
Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03 - Người đăng: sonkatty0303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03 9 10 805