Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Được đăng lên bởi tuanchelsea1501
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BO GIAO DVC VA DAO TAO
CQ G HOA xA H<)I CHU NGHiA V}lT NAM
TRlfONG D~ HQC KINH TE TP. HCM
D9c l~p -Tl! do - Hanh phuc
se.

A~~ .rrB-DHKT-SE>H

TP. H6

o« Minh,

ngay 27 thong 02 ndm 2012

THONG BAO

Viv Bao hanh tai li~u 'Hunng d§n each trich dh va l~p danh m~IC tai li~u
tham khao trong cac kh6a lu~n tat nghi~p, lu~n van thac sl, lu~n an ti~n si
va cac cong trinh khoa hQC'
Thuc hi~n chu tnroug nang cao chat luong dao tao Sau dai hoc va k~t Iuan cua

Hieu tnrong tai hQi thao nang cao ch~t hrong dao tao thac SJ va ti~n si tai Tnrong, ngay
15 va 22 thang 12 nam 2011, Truong ban hanh tai li~u 'Huong d~n each trich d~n va l~p
danh rnuc tai li~u tham khao trong cac bao cao t6t nghiep, lu@n van thac SJ, lu~n
sl" va cac cong trinh khoa hoc.

D6i tuong op dung: T§t

tat ca d~ cirong nghien

ca cac

giang vien, sinh vien,

hQC

an ti~n

vien va nghien ciru sinh;

ciru, luan van, Ju~ an, cac bao cao d~ tai nghien ceu khoa hoc

trong toan tnrong.
Thai aiim thuc hi?n: Trong nam 2012 t~p trung vao hai
vien va nghien ciru sinh

ct6i urong: giang vien, hoc

Dem vi kiim tra qua trinh thuc hi?n:
•

•

Y!~n Dao tao Sau dai hoc: cac chuyen d~. kh6a luan, lu~n van thac SJ va lu~n an
tien sT.
Phong QLKH-HTQT: cac d~ cucmg/ d~ tai nghien ciru, giao trinh, bao cao khoa
hQC

Tai lieu hu6ng dlln duce Vi~n Dao tao Sau d(,li hoc bl> sung c@p nh~t hang nam, in
sti dung trong toan tnrong k~ tu nam 2012.

an va phat hanh

£)~ nghi cac khoa dao tao, phong, ban lien quan ph6 bien tai li~u huong d§n nay
r9ng rai d~n cac giang vien, sinh vien, hoc vien va nghien ciru sinh bi~t ct6 thuc hien.

Tran trong kinh chao,

Noi 11'1~11:

- Ban Giam hi~u;
- Khoa dao wo;
- Cac Phong/Ban/Yi¢n

- Luu VT, Vi~n E>TSOH

1

TRUONG D.M HQC KINH TE TP. HO CHI MINH

HUONG DAN CA.CH TRICH DAN VA L4-P DANH MVC TAI LI)J:U
THAM KHAO TRONG cAc KHOA LU~N TOT NGHI}J:P,
LU~N v AN TH~C Si, LU~N AN TIEN Si, v A cAc CONG TRINH KHOA HQC
Khi thuc hien mot d6 tai nghien ciru khoa hoc va viSt chuyen d6 t6t nghiep dai hoc, luan
van thac si, luan an tien si, sinh vien, hoc vien va nghien ciru sinh (sau day goi t~t la hoc
vien) phai thua nhan viec SU dung cac y tuong, kSt qua nghien ciru, ly thuyet, s6 lieu, ...
cua nhimg nguoi khac, bit
cac di6u nay duce cong b6 duoi hinh tlnrc nao: sach, bai
bao khoa hoc, kY ySu h(>i thao, giao trinh, phim video, ilia CD, cac trang web, ... Viec
thira nhan nay la yeu du dao due dn phai co cua cua mot nha nghien ciru, hoc thuat.

ks

Tren the gioi, co nhi6u kieu trfch dftn va l~p danh muc tai...
1
No
i
11'1
~
11
:
- B
a
n
G
iam
hi
~
u
;
-
Kh
o
a
d
ao
w
o;
- Cac
Ph
o
ng/B
a
n/Y
n
-
Luu
VT
,
V
i~
n
E>TSO
H
Thuc
hi
~
n
c
hu
tnro
u
g
na
n
g cao
c
h
a
t
l
u
ong
d
ao tao
S
a
u
d
a
i
h
oc va
k~
t
Iua
n cua
Hi
e
u
tnr
o
ng
tai
hQ
i
t
hao
n
a
n
g
ca
o
ch~
t
hro
ng
dao
t
ao
th
ac
S
J
va
ti
~
n
s
i
t
a
i
Tnrong, ngay
15
va
22
th
ang
1
2
n
a
m
2
0
1
1
,
T
ru
o
n
g
b
a
n
h
a
nh
t
ai
li
~
u
'
Hu
o
n
g
d
~
n
eac
h
t
r
ic
h d ~
n
va
l~
p
danh
rnu
c tai
li
~
u
t
h
a
m
kh
ao
tr
on
g cac
b
ao cao t6t
n
ghiep,
l
u@
n van
t
h
ac
SJ
,
l
u~n
an
ti
~
n
sl"
va cac cong
tri
n
h
k
h
oa h
oc
.
D6i
t
u
ong
op
dung
:
T
§
t
c a
cac
g
i
a
n
g
vi
e
n
,
si
nh v
i
e
n
,
h
QC
v
i
e
n
v
a
n
ghie
n
ciru
sinh
;
tat
ca
d
~
cirong
ng
hi
en
ciru
,
luan
van
,
J
u
~
a
n
,
cac
bao
c
ao d
~
ta
i
ngh
i
en
ceu khoa
h
oc
trong toan
tnrong
.
Th
a
i
ai
i
m
t
h
u
c
hi
?
n
:
T
ron
g nam 20
1
2
t
~
p
t
ru
ng vao h
a
i
ct6
i
urong:
g
iang
vie
n
,
h
oc
vie
n
va
n
g
hien
ciru
s
i
nh
Dem
vi
k
ii
m
tra
qua
t
rinh
thu
c
hi
?
n
:
Y!
~
n
D
ao
t
ao Sau
d
ai
h
oc: cac
chu
ye
n
d
~
.
kh6a
l
u
an
,
l
u
~
n
va
n
th
ac
S
J
va
l
u~
n
an
t
i
en
s
T.
Phong
Q
LKH
-HTQT: cac
d
~
c
ucm
g/
d
~
t
ai
n
gh
i
e
n
ciru
,
g
i
ao
trinh,
bao
c
a
o khoa
h
QC
Tai
li
eu
hu
6ng
dlln
d
uce
V
i~
n
Dao
t
ao Sau
d(,li
ho
c
bl>
s
u
ng
c@p
n
h~t
han
g nam,
in
a
n
va p
h
at
h
a
nh
s
ti
dung tro
n
g
toa
n
t
nrong
k
~
t
u
na
m
20
1
2
.
£)~
ngh
i
cac khoa
d
ao
tao
,
ph
ong,
b
a
n
li
e
n
q
u
a
n
ph
6
b
i
en
ta
i
li~u
h
uo
n
g
d
§
n
n
a
y
r
9n
g
r
ai d~n cac
g
i
ang
vie
n
,
s
i
nh
v
i
e
n
,
h
oc
v
i
e
n va
n
gh
i
e
n
cir
u
si
n
h
b
i
~
t
ct
6
th
uc
hie
n
.
Tr
a
n
trong
kinh
c
h
ao,
V
i
v
Ba
o
h
anh
t
a
i
li~
u
'
H
unn
g
d
§
n
e
a
c
h
tric
h
dh
va
l
~
p
d
a
nh
m~I
C
t
a
i
li
~
u
t
h
a
m
kha
o
tr
o
n
g
c
ac
k
h
6a
lu
~
n
t
a
t
n
g
hi
~
p
,
lu
~
n
v
an
th
ac
s
l
,
l
u
~
n
an
t
i
~
n
s
i
va
c
a
c c
o
n
g
tr
i
nh
kh
oa
h
Q
C'
T
HO
N
G
BA
O
T
P
.
H
6
M
i
n
h,
n
g
ay
2
7
thon
g
0
2 ndm
20
1
2
se
.
A~
~
.
rr
B
-DHKT
-
SE>
H
BO
GIAO
DVC
VA
DAO TAO
C
Q G HOA
xA
H<)
I
C
H
U
NG
Hi
A
V}lT NAM
T
R
lf
O
N
G
D
~
HQ
C
KI
N
H
T
E
TP
.
H
C
M
D
9
c
l
~
p
-
T
l!
d
o
-
Hanh
p
h
uc
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo - Người đăng: tuanchelsea1501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo 9 10 282