Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi tranducvinh92
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG	DẪN	TRÌNH	BÀY	
ĐỒ	ÁN	TỐT	NGHIỆP
Người	trình	bày:
PHAN	THỊ	KHÁNH	VINH

NỘI	DUNG:
Cách	viết	từng	phần	

trong	đồ	án
Kinh	nghiệm	và	các	lỗi	

thường	gặp	trong	quá	
trình	viết

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TÊN CỦA KHOA QUẢN SINH VIÊN
------------------

Họ và tên tác giả đồ án, khóa luận

TÊN ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN

ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(Ghi ngành được đào tạo)

Tên thành phố - năm

Trên	bìa	ghi:	Tên	đề	tài	của	đồ	án,	bỏ	từ	khoá	luận
Không	ghi	Họ	tên	giáo	viên	hướng	dẫn	ở	trang	bìa	
3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TÊN CỦA KHOA QUẢN SINH VIÊN
-----------------Họ và tên tác giả đồ án, khóa luận

TÊN ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN

ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(Ghi ngành được đào tạo)
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1.
2.

Tên thành phố - năm

 Nếu	có	2	cán	bộ	hướng	dẫn	ghi	rõ	Họ	tên	cả	hai.
 Trước	họ	tên	cán	bộ	hướng	dẫn	phải	ghi	rõ	
học	hàm,	học	vị	(Ví	dụ:	Ths,	PGS,	…)
4

 SV	cần	đính	bản	photo	tờ	quyết	định	ĐÃ	ĐÓNG	DẤU
sau	trang	bìa	phụ	
5

LỜI	CẢM	ƠN
Suốt	thời	gian	học	tập	và	rèn	luyện	tại	trường,	
được	sự	chỉ	đạo	giảng	dạy	của	thầy	cô	trong	trường	cũng	
như	trong	Khoa	Công	Nghệ	Thực	Phẩm	............
Cho	em	được	gửi	lời	cảm	ơn	chân	thành	đến	
cô/thầy.....
Qua	đây	cũng	xin	cảm	ơn	các	..........
Sinh	viên	thực	hiện
Họ	tên

 Sau	quyết	định	là	trang	Lời	cảm	ơn
Sinh	viên	tham	khảo	cách	viết	các	đề	tài	khóa	trước

6

 Sau	quyết	định	là	trang	Phiếu	đánh	giá	đồ	án	TN
 Trước	khi	nộp	báo	cáo	cho	Bộ	môn	chuyên	ngành,
SV	cần	xin	nhận	xét	và	chữ	ký	của	cán	bộ	hướng	dẫn.
7

MỤC LỤC
Trang
Trang bìa phụ
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. …..
1.2. …..
Chương 2. ….
2.1. ..…
2.1.1. ……
2.1.2. ……
2.2. ….
….
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

‐ Từ	trang	bìa	phụ	đến	danh	mục	các	hình	đánh	số	La	Mã
‐ Bắt	đầu	tính	trang	số	1	từ	phần	mở	đầu,	tính	cả	phần	
phụ	lục
‐ Không	trích	dẫn	tài	liệu	tham	khảo	trong	phần	mục	lục
8

DANH	MỤC	BẢNG

‐ Danh mục bảng tham khảo

9

DANH	MỤC	HÌNH

‐ Danh	mục	hình	tham	khảo

10

(Đánh	số	trang	trên	cùng)

3,5	cm

LỜI	MỞ	ĐẦU
Tính	cấp	thiết…………..
3,5 cm Tên đề tài…………….
Nội dung của đề tài bao gồm
‐.............
‐..............
Mục tiêu đề tài:..............
Ý nghĩa khoa học:..........
Ý nghĩa thực tiễn:..........

2,0	cm

Canh	lề	3,0	cm

‐ SV	tham	khảo	thêm	các	đề	tài	khoá	trước	tại	thư	viện	
số	ĐHNT		

11

TRƯỚC	KH...
HƯỚNGDẪNTRÌNHBÀY
ĐỒÁNTỐTNGHIỆP
Nờitrìnhbày:
PHANTHỊKHÁNHVINH
Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp - Người đăng: tranducvinh92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp 9 10 495