Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi ngocnga204-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
I.
-

QUI ĐỊNH CHUNG:
Soạn thảo văn bản: Khóa luận tốt nghiệp được trình bày trên khổ giấy A4 in 1 mặt, ngắn
gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa. Sử dụng kiểu chữ TIMES NEW ROMAN, cỡ
chữ 13 của hệ MS-Word hoặc tương đương, dãn dòng ở chế độ 1,5 lines.

-

Đánh số trang: đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Được tính là trang 1 khi vào
nội dung chính (Mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii...

-

Đánh số chương, mục:
Chương 1:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
Chương 2:
2.1
2.2

-

-

Định lề trang giấy:

Top:

3,5 cm

Bottom:

3,0 cm

Left:

3,5 cm

Right:

2,0 cm

Header:

2,0 cm

Footer:

1,5 cm

Cách trình bày bảng:
+ Nếu trình bày bảng biểu, hình vẽ theo chiều ngang khổ giấy: đầu bảng là lề trái của trang.
+ Các cột của bảng cần phải canh ngay hàng đúng chuẩn. Cột số: canh ngay hàng phải. Cột
chữ: canh ngay hàng trái. Cột số thập phân (cột “số lẻ”): ngay hàng theo dấu phẩy thập phân.
+ Hàng cuối cùng của bảng thường cung cấp tổng số (phải cộng lại các cột cần tổng số)
+ Mỗi bảng phải có một tiêu đề đặt ở trên bảng (không ở dưới) và ghi đầy đủ trích nguồn.
+ Nếu có nhiều hơn 2 bảng trong báo cáo, mỗi bảng phải đánh số thứ tự. Số thứ tự các bảng,
biểu phải tính theo chương: ví dụ trong Chương 1 có Bảng 1.1; Bảng 1.2; trong Chương 2 có
Bảng 2.1; Bảng 2.2....

II

THỨ TỰ SẮP XẾP CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:
1.

Trang bìa ngoài: Trình bày theo mẫu (đính kèm)

Page 1 of 6

2.

Tờ lót (giấy trắng)

3.

Trang bìa trong: Nội dung như trang bìa ngoài

4.

Lời cảm ơn (nếu có)

5.

Mục lục: Trình bày theo mẫu (đính kèm)

6.

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có): Trình bày theo mẫu (đính kèm)

7.

Danh sách các bảng biểu

8.

Danh sách hình vẽ, đồ thị

9.

Nội dung của khóa luận, gồm các chương, mục, tiểu mục,… được trình bày như sau:
 Phần mở đầu: (gồm các mục: Tính cấp thiết của đề tài; Tổng quan các công
trình nghiên cứu; Đối tượng nghiên cứu; Phạm vi nghiên cứu; Mục đích
nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu (Kết cấu của khóa
luận))
 Nội dung: (Số chương, mục do người viết quyết định. Thông thường có thể chia
làm 3 chương.....)
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và lý luận của đề tài (vấn đề nghiên cứu)
Chương 2: Phân tích tình hình, thực trạng vấn đề được nghiên cứu
Chương 3: Những nhận xét, đánh giá và các giải pháp đề xuất, kiến nghị.
 Kết luận :
Tóm tắt các nội dung và kết quả nghiên cứu chủ yếu.
Các kiến nghị, đề xuất.

10. Phụ lục (nếu có)
11. Tài liệu tham k...
HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
I. QUI ĐỊNH CHUNG:
- Soạn thảo văn bản: Khóa luận tốt nghiệp được trình bày trên khổ giấy A4 in 1 mặt, ngắn
gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa. Sử dụng kiểu chữ TIMES NEW ROMAN, cỡ
chữ 13 của hệ MS-Word hoặc tương đương, dãn dòng ở chế độ 1,5 lines.
- Đánh số trang: đánh giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Được tính trang 1 khi vào
nội dung chính (Mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii...
- Đánh số chương, mục:
Chương 1:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
Chương 2:
2.1
2.2
- Định lề trang giấy: Top: 3,5 cm Bottom: 3,0 cm
Left: 3,5 cm Right: 2,0 cm
Header: 2,0 cm Footer: 1,5 cm
- Cách trình bày bảng:
+ Nếu trình bày bảng biểu, hình vẽ theo chiều ngang khổ giấy: đầu bảng là lề trái của trang.
+ Các cột của bảng cần phải canh ngay hàng đúng chuẩn. Cột số: canh ngay hàng phải. Cột
chữ: canh ngay hàng trái. Cột số thập phân (cột “số lẻ”): ngay hàng theo dấu phẩy thập phân.
+ Hàng cuối cùng của bảng thường cung cấp tổng số (phải cộng lại các cột cần tổng số)
+ Mỗi bảng phải có một tiêu đề đặt ở trên bảng (không ở dưới) và ghi đầy đủ trích nguồn.
+ Nếu có nhiều hơn 2 bảng trong báo cáo, mỗi bảng phải đánh số thứ tự. Số thứ tự các bảng,
biểu phải tính theo chương: dụ trong Chương 1 Bảng 1.1; Bảng 1.2; trong Chương 2
Bảng 2.1; Bảng 2.2....
II THỨ TỰ SẮP XẾP CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:
1. Trang bìa ngoài: Trình bày theo mẫu (đính kèm)
Page 1 of 6
hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp - Người đăng: ngocnga204-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp 9 10 355