Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn trình bầy mẫu báo cáo

Được đăng lên bởi Nhí Trang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOAKẾ TOÁN KIỂM TOÁN
----------------------------

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Trình tự các trang
1. Trang bìa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
(LOGO TRƯỜNG)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

( TênĐềTài)
GVHD :(ghi rõ học hàm –học vị người hướng dẫn)
SVTH : ______________
MSSV : ________
KHÓA: ________
TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG ____/200_

2. Lời cảm ơn
3. Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn
4. Nhận xét của Cơ quan thực tập
5. Mục lục
6. Lời mở đầu và cam kết
7. Nội dung các chương
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo: bao gồm Tên tác giả, Tên sách hoặc bài viết, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản,
Năm xuất bản
10. Phụ Lục

-1-

2. Trình bày nội dung báo cáo
1. Về cách trình bày nội dung bài viết :









Font chữ : Times New Roman 13 của Unicode (bắt buộc)
Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing) : 1.5
Page Setup : Top : 2cm ; Bottom : 2cm; Left : 3cm; Right : 2cm
Header :không ghi gì ; Footer : Số trang (góc phải trang giấy)
(Tuyệt đối không ghi tên GV hướng dẫn vào header và footer)
Đánh số thứ tự hình vẽ, đồ thị, sơ đồ, bảng biểu (đặt ở giữa)
Số quyển nộp cho Khoa: 01 + 01 CD ghi nội dung của báo cáo trong 1 folder hoặc 1 file
Cách đánh số : Các mục và biểu mục không đánh số La mã, chỉ đánh theo hình thức sau :
Ví dụ: Chương 1
1.1
1.1.1
Chương 2
2.1
2.1.1
…….

2. Về màu trang bìa
- Bìa giấy màu Xanh
3. Các nội dung bắt buộc của báo cáo
Chương 1: Mô tả về hệ thống kế toán của doanh nghiệp thực tập
Gồm các nội dung sau:

a. Giới thiệu chung về Doanh nghiệp
+ Tên, địa chỉ, mã số thuế
+ Thành lập từ
+ Ngành nghề kinh doanh
+ Vẽ sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp: gồm các chi nhánh, Doanh nghiệp con, cửa hàng, kho
hàng, phòng ban
b. Tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp
+ Vẽ sơ đồ tổ chức phòng kế toán
+ Mô tả công việc của từng chức danh hoặc vị trí kế toán trong Doanh nghiệp
+ Các đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp:
 Chế độ kế toán áp dụng
 Hình thức kế toán
 Xử lý dữ liệu kế toán: bằng tay hay bằng phần mềm (nêu rõ tên phần mềm kế toán áp
dụng)

 Các chính sách kế toán
 …
(Lưu ý trong phần này phải lấy từ Thuyết minh báo cáo tài chính của Doanh nghiệp)
Chương2: Mô tả về công việc kế toán đã được quan sát, thực hành tại doanh nghiệp

-2-

Trong phần này sinh viên phải mô tả chi tiết về công việc mà mình đã được quan sát và thực hành tại
doanh nghiệp (có thể bao gồm cả các công việc không phải của kế toán nhưng có liên quan đến kế
toán). Nội dung mô tả phải bao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOAKẾ TOÁN KIỂM TOÁN
----------------------------
QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Trình tự các trang
1. Trang bìa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
(LOGO TRƯỜNG)
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
( TênĐềTài)
GVHD :(ghi rõ học hàm –học vị người hướng dẫn)
SVTH : ______________
MSSV : ________
KHÓA: ________
TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG ____/200_
2. Lời cảm ơn
3. Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn
4. Nhận xét của Cơ quan thực tập
5. Mục lục
6. Lời mở đầu và cam kết
7. Nội dung các chương
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo: bao gồm Tên tác giả, Tên sách hoặc bài viết, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản,
Năm xuất bản
10. Phụ Lục
- 1 -
hướng dẫn trình bầy mẫu báo cáo - Trang 2
hướng dẫn trình bầy mẫu báo cáo - Người đăng: Nhí Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn trình bầy mẫu báo cáo 9 10 904