Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021

Được đăng lên bởi danguybattrang2010
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY XÃ BÁT TRÀNG

--------------------Số -HD/TGĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bát Tràng, ngày 25 tháng 02 năm 2016

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
-------------Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TGHU ngày 04/02/2016 của Ban Tuyên
giáo Huyện ủy Gia Lâm về “tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021” và
Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 19/01/2016 của Huyện ủy Gia Lâm về “lãnh đạo cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Gia Lâm”, Ban Tuyên giáo Đảng
ủy xã Bát Tràng hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã nhận thức rõ mục đích, vai
trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này và tiếp tục xây dựng, củng cố
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài,
xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong
Hội đồng Nhân dân xã là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân
dân trong năm 2016.
2. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và
Nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận
trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh
có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ của
các thế lực thù địch, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới Thủ đô.
3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu
cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong
công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm
trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tự giác,
tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động
Nhân dân tích cực tham gia để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

2
4. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ
trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử); triển khai sâu
rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình...
ĐẢNG ỦY XÃ BÁT TRÀNG
---------------------
Số -HD/TGĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bát Tràng, ngày 25 tháng 02 năm 2016
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
--------------
Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TGHU ngày 04/02/2016 của Ban Tuyên
giáo Huyện ủy Gia Lâm v “tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021” và
Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 19/01/2016 của Huyện ủy Gia Lâm về lãnh đạo cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Gia Lâm, Ban Tuyên giáo Đảng
ủy xã Bát Tràng hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã nhận thức rõ mục đích, vai
trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kin cnh trị này và tiếp tục xây dựng, củng cố
và hoàn thiện Nhàc pháp quyn Vit Nam xã hội ch nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân, vì Nhân dân. Vic la chọn, bu ra nhng ni tiêu biểu v đc, tài,
xứng đáng là đại din cho ý chí, nguyn vọng và quyn làm chủ của Nhân dân trong
Hội đng Nhân dân xã là nhim vtrọng tâm ca cấp ủy Đảng, cnh quyền và Nn
n trong m 2016.
2. Thông quang tác thông tin, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng vn và
Nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của N ớc v bầu c; tạo s thống nhất trong toàn Đảng, s đồng thuận
trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện tnh công cuộc bầu cử; chủ đng đấu tranh
có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ của
các thế lực t địch, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới Thđô.
3. Tăng cưng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu
cử, bo đm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tp trung, thng nhất ca Đảng trong
ng tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhim
trong vic xây dựng nhà nước trong sạch, vng mạnh, có hiu lực, hiu quả, tự giác,
ch cực và chđộng tham gia bu cử, nghiên cứu k về danh sách ngườing cử.
Mỗi cán bộ, đảng viên cn gương mẫu, đề cao trách nhim, tuyên truyền, vn động
Nhân dân ch cc tham gia đ cuc bầu cthực s là ngày hội của tn dân.
Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021 - Người đăng: danguybattrang2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021 9 10 404