Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn và biên soạn tài liệu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3509 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY ABCD

QUI TRÌNH
SOẠN THẢO VĂN BẢN
Mã tài liệu: HC-16

Hà Nội, 15/02/2008

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

Mã tài liệu: HC-16
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 / 8

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

Mã tài liệu: HC-16
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH:
-

Cung cấp một phương pháp thống nhất trong việc soạn thảo các tài liệu.
Đảm bảo các tài liệu được triển khai áp dụng một cách nhất quán về hình thức và cách
trình bày.
Nâng cao tính hiệu lực, hiệu qủa của tài liệu.

II/ PHẠM VI:
-

Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các loại tài liệu trong mọi hoạt động

III/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1 BIÊN SOẠN CÔNG VĂN QUYẾT ĐỊNH
1.1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản
a) Khổ giấy
-

Các tài liệu, công văn được trình bày trên giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).

-

Các loại văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển có
thể được trình bày trên giấy khổ A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn.

b) Kiểu trình bày
-

Trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài).

-

Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ
lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng
bản in theo chiều rộng).

c) Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)
- Trang mặt trước:
Lề trên: cách mép trên từ 20-25 mm;
Lề dưới: cách mép dưới từ 20-25 mm;
Lề trái: cách mép trái từ 30-35 mm;
Lề phải: cách mép phải từ 15-20 mm.
________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 3 / 8

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

Mã tài liệu: HC-16
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

- Trang mặt sau:
Lề trên: cách mép trên từ 20-25 mm;
Lề dưới: cách mép dưới từ 20-25 mm;
Lề trái: cách mép trái từ 15-20 mm;
Lề ...
CÔNG TY ABCD
QUI TRÌNH
SOẠN THẢO VĂN BẢN
Mã tài liệu: HC-16
Hà Nội, 15/02/2008
Hướng dẫn và biên soạn tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn và biên soạn tài liệu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn và biên soạn tài liệu 9 10 117