Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn vay tiền

Được đăng lên bởi le-loan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..
Tại
địa
điểm:
…………………………………………………………………………………………….
(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của
đương sự).

Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
-

Địa
chỉ:
……………………………………………………………………………………
……..

-

Điện thoại: ………………………..

-

Đại
diện
là:
……………………………………………………………………………………...

Bên B: (bên vay)
-

Ông
(bà):
……………………………………………………………………………………
………..

-

Địa
chỉ:
……………………………………………………………………………………
…….

-

Điện thoại: ………………………..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số lượng tiền vay
Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:
-

Bằng
số:
……………………………………………………………………………………
……

-

Bằng
chữ:
……………………………………………………………………………………
….

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay
1. Thời hạn vay là ………… tháng
-

Kể từ ngày … tháng … năm ….

-

Đến ngày … tháng … năm ….

2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):
-

Cho vay bằng tiền mặt

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Điều 3: Lãi suất
1-

Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ
ngày nhận tiền vay.

2-

Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi
trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3-

Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay
đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

4-

Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa
thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng
1. Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình
là …… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ
(có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho
bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản
đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh
(thành)…
2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này
sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại
bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.
3. Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp
đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm
quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ
bên B.
Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.
Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo
đ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..
Tại địa điểm:
…………………………………………………………………………………………….
(Nếu vay Ngân hàng hợp tác n dụng, thì thêm yếu tố xét đơn xin của
đương sự).
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
- Địa chỉ:
……………………………………………………………………………………
……..
- Điện thoại: ………………………..
- Đại diện là:
……………………………………………………………………………………...
Bên B: (bên vay)
- Ông (bà):
……………………………………………………………………………………
………..
- Địa chỉ:
……………………………………………………………………………………
…….
hướng dẫn vay tiền - Trang 2
hướng dẫn vay tiền - Người đăng: le-loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn vay tiền 9 10 900