Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính

Được đăng lên bởi Le Minh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2588/ĐHĐN-TTPCTĐ

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2011

V/v hướng dẫn thực hiện
văn bản pháp quy

HƯỚNG DẪN
VIẾT HOA TRONG CÁC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Kính gửi:
- Hiệu trưởng các Trường thành viên;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội
vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,
Đại học Đà Nẵng hướng dẫn việc viết hoa trong các văn bản hành chính do Đại
học Đà Nẵng và các đơn vị, tổ chức thuộc Đại học Đà Nẵng phát hành như sau:
1. Văn bản hành chính bao gồm:
Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế; quy định, thông cáo,
thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên
bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thỏa
thuận, giấy chứng nhận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy
đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công.
2. Viết hoa vì phép đặt câu và sử dụng dấu:
- Sau khi xuống dòng, viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu dòng (sau khi xuống dòng,
chữ cái đầu của âm tiết đầu dòng phải viết hoa).
- Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất của câu nằm sau dấu chấm câu (.); sau dấu
chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!); sau dấu hai chấm mở ngoặc kép (: ").
- Sau dấu hai chấm, có thể viết hoa, có thể không viết hoa, tùy thuộc từng trường hợp.
+ Viết hoa trong trường hợp liệt kê thành phần vị ngữ của câu đơn có động từ
"là", hoặc trong thành phần vị ngữ có các từ biểu thị sự liệt kê ở sau các từ "sau
đây", "như sau", "để".
Ví dụ: Một số yêu cầu khi viết bài trên diễn đàn là: Viết đúng chính tả; trình bày
dễ nhìn; không sử dụng các ngôn ngữ thiếu văn hóa. Họ tự hỏi: Không biết tương
lai đi về đâu.
+ Không viết hoa trong trường hợp cần giải thích, thuyết minh cho một phần
trong câu.
Ví dụ: Cầu vồng có bảy màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Năm
nay các loại rau như: rau muống, mồng tơi, su hào, bắp cải đều lên giá. Chiến
công kì diệu đã diễn ra trong thời gian rất ngắn: năm mươi lăm ngày đêm. Hoa
bưởi thơm rồi: đêm đã khuya.
- Sau dấu phẩy (,); sau dấu chấm phẩy (;); sau dấu chấm lửng (...) không viết hoa. Trừ
trường hợp dấu chấm lửng nằm ở cuối câu, trong nó có chứa một dấu chấm câu (.).
Ví dụ: Rau muống, mồng tơi, su hào, bắp cải... đều lên giá. Lũ trẻ cầm lên từng
thứ, coi đi coi lại, coi quyển sách, coi bức t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2588/ĐHĐN-TTPCTĐ
V/v hướng dẫn thực hiện
văn bản pháp quy

 !""#
Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2011
$%&'
()*+,-.
/0!"1234
536789:;!1<9:=!18">!"?3@!A
 5"B89:;!1<CD!?E898"7 3"F>G!1H
Căn cứ Thông số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội
vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,
Đại học Đà Nẵng hướng dẫn việc viết hoa trong các văn bản hành chính do Đại
học Đà Nẵng và các đơn vị, tổ chức thuộc Đại học Đà Nẵng phát hành như sau:
IHJ!KL!">!""0!"KM1NO4
Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế; quy định, thông cáo,
thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên
bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thỏa
thuận, giấy chứng nhận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy
đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công.
PH3Q8"M?R"SCT8U7?>V2W!1X74
- Sau khi xuống dòng, viết hoa chữi đầu của âm tiết đầu dòng (sau khi xuống dòng,
chữ cái đầu của âm tiết đầu dòng phải viết hoa).
- Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất của câu nằm sau dấu chấm câu (.); sau dấu
chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!); sau dấu hai chấm mở ngoặc kép (: ").
- Sau dấu hai chấm, có thể viết hoa, có thể không viết hoa, tùy thuộc từng trường hợp.
+ Viết hoa trong trường hợp liệt thành phần vị ngữ của câu đơn động từ
"là", hoặc trong thành phần vị ngữ các từ biểu th sự liệt sau c từ "sau
đây", "như sau", "để".
dụ: Một số yêu cầu khi viết i trên diễn đàn là: 3Q8 đúng chính tả; trình bày
dễ nhìn; không sử dụng các ngôn ngữ thiếu văn hóa. Họ tự hỏi: /"Y!1 biết tương
lai đi về đâu.
+ Không viết hoa trong trường hợp cần giải thích, thuyết minh cho một phần
trong câu.
dụ: Cầu vồng bảy màu bản: CZ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Năm
nay các loại rau như: rau muống, mồng tơi, su hào, bắp cải đều lên giá. Chiến
công diệu đã diễn ra trong thời gian rất ngắn: !JO mươi lăm ngày đêm. Hoa
bưởi thơm rồi: C@O đã khuya.
- Sau dấu phẩy (,); sau dấu chấm phẩy (;); sau dấu chấm lửng (...) không viết hoa. Trừ
trường hợp dấu chấm lửng nằm ở cuối câu, trong nó có chứa một dấu chấm câu (.).
dụ: Rau muống, mồng tơi, su o, bắp cải... C[7 lên giá. trẻ cầm lên từng
thứ, coi đi coi lại, coi quyển sách, coi bức tranh, coi cái áo, coi cái quần... \M7 đó
bỏ tất cả vào túi và chạy ra đường.
Hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính - Trang 2
Hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính - Người đăng: Le Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính 9 10 816