Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết tiểu luận

Được đăng lên bởi hoaco1991
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN MÔN ĐMLĐ 2
ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. MỤC ĐÍCH
- Giúp sinh viên rèn luyện khả năng viết luận, khả năng trình bày một nội
dung khoa học theo kết cấu chuẩn;
- Rèn luyện cho sinh viên phương pháp giải quyết một vấn đề phát sinh trên
thực tế một cách khoa học và lôgíc trên cơ sở tham khảo những tài liệu thứ cấp;
- Nghiên cứu và vận dụng những kiến thức của học phần Định mức lao
động và các học phần liên quan vào thực tế tại doanh nghiệp/đơn vị phù hợp với
yêu cầu của tiểu luận.
- Đánh giá kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập và kết quả
tiểu luận được tính vào điểm thi hết học phần của môn học.
2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
2.1. Nội dung
- Tiểu luận là một bài viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên cứu phát
hiện về một chủ đề nào đó mà người viết tâm đắc. Dù viết về một vấn đề gì thì
nhiệm vụ của một bài tiểu luận phải: (1) nêu lên được vấn đề; (2) phân tích vấn
đề; và (3) trình bày những kết quả mới mà người viết phát hiện được hay ý
kiến, quan điểm, kết luận, kiến nghị, giải pháp của người viết về vấn đề đó.
Nhưng vì do đặc điểm riêng của học phần ĐMLĐ2, trong tiểu luận này yêu cầu
về nội dung cụ thể gồm 02 phần:
+ Phần 1: Khảo sát thực tế & thu thập số liệu, xây dựng mức cho một
công việc bất kỳ (do SV tự lựa chọn BCV và khảo sát, xây dựng mức lao động)
Phiếu Chụp ảnh và bấm giờ do SV khảo sát đưa vào phần phụ lục;
còn bảng tổng hợp, tổng kết, cân đối và xây dựng mức lao động thì đưa vào
phần nội dung chính của tiểu luận.
+ Phần 2: Xử lý & tính toán xây dựng mức cho 03 trường hợp cơ bản
mà đề bài đã yêu cầu (SV có số thứ tự trong danh sách là số lẻ sẽ làm các bài
tập thực hành số 1, 3, 5; còn SV có số thứ tự trong danh sách là số chẵn sẽ làm
các bài tập thực hành số 2, 4, 6)
Đề bài, phiếu chụp ảnh và bấm giờ, bảng tổng hợp, tổng kết của 03 bài
tập được giao SV đưa vào phần phụ lục; còn bảng cân đối và xây dựng mức lao
động thì đưa vào phần nội dung chính của tiểu luận.
- Sinh viên tự chọn đề tài cho bài tiểu luận nhưng phải gắn với nội dung
yêu cầu của tiểu luận theo học phần Định mức lao động 2. Cụ thể đề tài của tiểu
luận sẽ là: Xây dựng mức lao động cho.. (tên của BCV mà SV lựa chọn) tại ….
- Số liệu sử dụng trong bài tiểu luận phải đảm bảo tính cập nhật, bắt buộc
phải có trích dẫn nguồn gốc.

1

2.2. Định dạng tiểu luận
- Tiểu luận phải đánh máy trên khổ giấy A4 (chừa lề trên 02cm, lề dưới
02cm, lề trái 03cm và lề phải 02cm), từ 15 đến 25 trang, trình bày một mặt, dễ
đọc.
- Dùng font chữ Times New Roman, kích cỡ ch...
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN MÔN ĐMLĐ 2
ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. MỤC ĐÍCH
- Giúp sinh viên rèn luyện khả năng viết luận, khả năng trình bày một nội
dung khoa học theo kết cấu chuẩn;
- n luyện cho sinh viên phương pháp giải quyết một vấn đề phát sinh trên
thực tế một cách khoa học và lôgíc trên cơ sở tham khảo những tài liệu thứ cấp;
- Nghn cứu và vận dụng những kiến thức của học phần Đnh mức lao
động và các học phần liên quan o thực tế tại doanh nghiệp/đơn vị phù hợp với
yêu cầu của tiểu luận.
- Đánh giá kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập kết quả
tiểu luận được tính vào điểm thi hết học phần của môn học.
2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
2.1. Nội dung
- Tiểu luận là một bài viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên cứu phát
hiện về một chủ đề nào đó người viết tâm đắc. viết về một vấn đề thì
nhiệm vụ của một bài tiểu luận phải: (1) nêu lên được vấn đề; (2) phân tích vấn
đề; (3) trình bày những kết quả mới người viết phát hiện được hay ý
kiến, quan điểm, kết luận, kiến nghị, giải pháp của người viết về vấn đề đó.
Nhưng do đặc điểm riêng của học phần ĐMLĐ2, trong tiểu luận này yêu cầu
về nội dung cụ thể gồm 02 phần:
+ Phần 1: Khảo sát thực tế & thu thập số liệu, xây dựng mức cho một
công việc bất kỳ (do SV tự lựa chọn BCV và khảo sát, xây dựng mức lao động)
Phiếu Chụp ảnh bấm giờ do SV khảo sát đưa vào phần phụ lục;
còn bảng tổng hợp, tổng kết, cân đối và xây dựng mức lao động thì đưa vào
phần nội dung chính của tiểu luận.
+ Phần 2: Xử & tính toán xây dựng mức cho 03 trường hợp bản
đề bài đã yêu cầu (SV số thứ tự trong danh sách số lẻ sẽ làm các bài
tập thực hành số 1, 3, 5; còn SV số thứ tự trong danh sách số chẵn sẽ làm
các bài tập thực hành số 2, 4, 6)
Đề bài, phiếu chụp ảnh và bấm giờ, bảng tổng hợp, tổng kết của 03 bài
tập được giao SV đưa vào phần phụ lục; còn bảng cân đối và xây dựng mức lao
động thì đưa vào phần nội dung chính của tiểu luận.
- Sinh viên tự chọn đề tài cho i tiểu luận nhưng phải gắn với nội dung
yêu cầu của tiểu luận theo học phần Định mức lao động 2. Cụ thể đề tài của tiểu
luận sẽ là: Xây dựng mức lao động cho.. (tên của BCV mà SV lựa chọn) tại ….
- Số liệu sử dụng trong bài tiểu luận phải đảm bảo tính cập nhật, bắt buộc
phải có trích dẫn nguồn gốc.
1
Hướng dẫn viết tiểu luận - Trang 2
Hướng dẫn viết tiểu luận - Người đăng: hoaco1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn viết tiểu luận 9 10 233