Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết tiểu luận

Được đăng lên bởi vuhaiyenchau1981
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN
VIẾT VÀ CHẤM TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ DÙNG CHO CÁC LỚP
TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 26 /QĐ-TCT ngày 25 tháng 3 năm 2014
của Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh)

Thực hiện Quy chế viết tiểu luận cuối khoá hệ Trung cấp lý luận Chính trịHành chính ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 03
tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ
Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Chính trị
tỉnh Sơn La ban hành hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá theo những nội dung sau
đây:
A. HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TIỂU LUẬN
I. KẾT CẤU HÌNH THỨC TIỂU LUẬN:
1. Kêt cấu hình thức, trình tự:
- Bìa chính: bìa cứng, màu vàng (có mẫu kèm theo)
- Phụ bìa: giấy A4, màu trắng (có mẫu kèm theo)
- Bản nhận xét, chấm điểm tiểu luận (có mẫu kèm theo)
- Mục lục (có mẫu kèm theo)
- Nội dung: từ 15 đến 20 trang (tính từ Phần I: lời nói đầu đến Phần III:
kết luận, kiến nghị)
- Danh mục tài liệu tham khảo
2. Kỹ thuật trình bày:
- Khổ giấy: A4
- Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, hàng cách hàng 6 pt single.
- Định lề: lề trái 3cm; lề trên và lề dưới 2 cm; lề phải 1,7cm.
II. KẾT CẤU NỘI DUNG TIỂU LUẬN: gồm 3 phần
Phần thứ nhất - Đặt vấn đề hoặc lời nói đầu: từ 1-2 trang, bao gồm các
mục sau:
1. Lý do chọn đề tài: nêu vị trí, tầm quan trọng, tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu: nhằm giải quyết vấn đề gì về lý luận và thực tiễn.
3. Giới hạn phạm vi của đề tài: nêu rõ không gian và thời gian nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu: Tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của tiểu
luận, viên có thể chọn và sử dụng một số phương pháp phù hợp như: Phương
pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp tư duy trừu tượng hoá,

khái quát hoá, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, biểu đồ,
minh hoạ hình ảnh v.v...
5. Kết cấu đề tài: nêu rõ các phần, mục, tiểu mục của đề tài
Phần thứ hai - Nội dung: từ 12 đến 16 trang khổ giấy A4, nội dung bao
gồm các phần sau:
I. Cơ sở lý luận; cơ sở thực tiễn: từ 3 đến 4 trang
1. Cơ sở lý luận: từ 1,5 - đến 2 trang
Tuỳ theo nội dung của đề tài nghiên cứu để lựa chọn những cơ sở lý luận
nào cho phù hợp. Cơ sở lý luận của vấn đề đều xuất phát từ cơ sở lý luận của Chủ
nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước ta về chủ đề đó.
2. Cơ sở thực tiễn: từ 1,5 - đến 2 trang
Là việc vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bộ,
ngành, địa phương ...
Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN
VIẾT VÀ CHẤM TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ DÙNG CHO CÁC LỚP
TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 26 /QĐ-TCT ngày 25 tháng 3 năm 2014
của Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh)
Thực hiện Quy chế viết tiểu luận cuối khoá hệ Trung cấp luận Chính trị-
Hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 03
tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia H
Chí Minh (nay Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Chính trị
tỉnh Sơn La ban hành hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá theo những nội dung sau
đây:
A. HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TIỂU LUẬN
I. KẾT CẤU HÌNH THỨC TIỂU LUẬN:
1. Kêt cấu hình thức, trình tự:
- Bìa chính: bìa cứng, màu vàng (có mẫu kèm theo)
- Phụ bìa: giấy A4, màu trắng (có mẫu kèm theo)
- Bản nhận xét, chấm điểm tiểu luận (có mẫu kèm theo)
- Mục lục (có mẫu kèm theo)
- Nội dung: từ 15 đến 20 trang (tính t Phần I: lời nói đầu đến Phần III:
kết luận, kiến nghị)
- Danh mục tài liệu tham khảo
2. Kỹ thuật trình bày:
- Khổ giấy: A4
- Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, hàng cách hàng 6 pt single.
- Định lề: lề trái 3cm; lề trên và lề dưới 2 cm; lề phải 1,7cm.
II. KẾT CẤU NỘI DUNG TIỂU LUẬN: gồm 3 phần
Phần thứ nhất - Đặt vấn đề hoặc lời nói đầu: từ 1-2 trang, bao gồmc
mục sau:
1. Lý do chọn đề tài: nêu vị trí, tầm quan trọng, tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu: nhằm giải quyết vấn đề gì về lý luận và thực tiễn.
3. Giới hạn phạm vi của đề tài: nêu rõ không gian và thời gian nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu: Tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của tiểu
luận, viên thể chọn sử dụng một số phương pháp phù hợp như: Phương
pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp duy trừu tượng hoá,
Hướng dẫn viết tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết tiểu luận - Người đăng: vuhaiyenchau1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn viết tiểu luận 9 10 257