Ktl-icon-tai-lieu

In công nợ

Được đăng lên bởi Phan SN
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
22/09/2013

In cong no

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CÔNG NỢ SINH VIÊN
Mã SV : 13088151
Họ tên : Phan Nguyễn Ngọc Hiền
Lớp học : Đại học Cơ Điện tử 9B
Chuyên ngành : Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - D510203
Bậc đào tạo : Đại học
Loại đào tạo : Chính quy
Trạng thái : Bình thường
STT

Mã

1

SV

2

TV1

3

BHYT

4

Nội dung thu

Tín chỉ

Học phí

Học kỳ

Năm học

Trạng thái

Thẻ SV + GDĐH+STSV+NG

100,000 VND

1

2013

Đã đóng

Thư viện HK1

100,000 VND

1

2013

Đã đóng

Thu bảo hiểm y tế 2013-2014

289,800 VND

1

2013

Đã đóng

2113001

Toán A1

380,000 VND

Đã đóng

5

2112007

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác –
Lênin

950,000 VND

Đã đóng

6

2113007

Vật lí A1

380,000 VND

Đã đóng

7

2120001

Giáo dục thể chất

570,000 VND

Đã đóng

8

2120002

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

1,520,000 VND

Đã đóng

9

AV

50,000 VND

Đã đóng

Tổng công nợ :

Thi xếp lớp Anh văn đầu khóa

0 VND
TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2013
SINH VIÊN

PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phan Nguyễn Ngọc Hiền1/1

...
22/09/2013
In cong no
www.iuh.edu.vn/pkhtc/PrintCongNo.aspx
1/1
Tổngng n :
0 VND
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
NG NỢ SINH VIÊN
Mã SV : 13088151
Hn : Phan Nguyn Ngọc Hiền
Lớp học : Đại học Cơ Điện tử 9B
Chuyên ngành : Công nghệ k thuật Cơ đin tử - D510203
Bậc đào tạo : Đại học
Loi đào tạo : Chính quy
Trạng thái : nh thường
STT Ni dung thu n chỉ Học phí Học k Năm học Trạng thái
1 SV
Th SV + GDĐH+STSV+NG
100,000 VND 1 2013 Đã đóng
2 TV1
Thư vin HK1
100,000 VND 1 2013 Đã đóng
3 BHYT
Thu bo hiểm y tế 2013-2014
289,800 VND 1 2013 Đã đóng
4 2113001
Toán A1
380,000 VND Đã đóng
5 2112007
Những ngun lý bản của Chủ nghĩa Mác
nin
950,000 VND Đã đóng
6 2113007
Vật lí A1
380,000 VND Đã đóng
7 2120001
Giáo dục thcht
570,000 VND Đã đóng
8 2120002
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
1,520,000 VND Đã đóng
9 AV
Thi xếp lớp Anh n đầu khóa
50,000 VND Đã đóng
TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2013
SINH VN PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH K TOÁN
Phan Nguyn Ngọc Hin
In công nợ - Người đăng: Phan SN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
In công nợ 9 10 25