Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch báo cáo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống

Được đăng lên bởi dovuidehocbth
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG THCS BÌNH THAØNH
BAN TÖ VAÁN TRÖÔØNG

Soá: . . . ./KHBTV-BCĐ

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Bình Thaønh, ngaøy …. thaùng 01 naêm 2013
KEÁ HOAÏCH

Veà vieäc toå chöùc buoåi baùo caùo chuyeân ñeà giáo dục kỹ năng sống cho hoïc sinh.
1/ Mục đích yêu cầu:
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”, đồng thời có sự thống nhất cao việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
trong toàn trường; trang bị cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại
bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động
hàng ngày; giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử, ứng phó phù hợp,
tích cực trước tình huống cuộc sống.
2.Hình thöùc tổ chức:
- Đại diện ban tư vấn báo cáo sơ lượt nội dung GD kĩ năng sống.
- Học sinh trả lời câu hỏi và xử lí tình huống.
3. Kinh phí
a) Phát thưởng:
10 phần quà, mỗi phần 05 quyển tập và 02 bút chì: 15.500 x 10 = 155.000.
b) Bồi dưỡng báo cáo viên: 200.000đ.
Tổng cộng: 355.000đ.
4. Thaønh phaàn tham dự
- Giáo viên và học sinh khối 8, 9.
5. Thời gian tổ chức:
- Lúc 7 giờ 30 phút ngày 01/02/2013.
6. Biện pháp thực hiện:
- Ban tư vấn tham möu vôùi Ban Giaùm hieäu xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän.
- Ban tư vấn keát hôïp vôùi Ban Vaên theå mó, Chi Ñoaøn, TPT Ñoäi, chuyeân traùch thö vieän
thöïc hieän keá hoaïch naøy.
- Keá hoaïch naøy trieån khai cuï theå ñeán giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh caùc lôùp có liên
quan.
Treân ñaây laø keá hoaïch toå chöùc buoåi baùo caùo chuyeân ñeà giáo dục kỹ năng sống cho hoïc sinh
cuûa tröôøng THCS Bình Thaønh naêm hoïc 2010 – 2011./.
DUYEÄT CUÛA HIỆU TRƯỞNG

TM. BAN TƯ VẤN

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Lưu BTV.

...
TRÖÔØNG THCS BÌNH THAØNH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
BAN TÖ VAÁN TRÖÔØNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá: . . . ./KHBTV-BCĐ Bình Thaønh, ngaøy …. thaùng 01 naêm 2013
KEÁ HOAÏCH
Veà vieäc toå chöùc buoåi baùo caùo chuyeân ñeà giáo dục kỹ năng sống cho hoïc sinh.
1/ M ục đích yêu cầu:
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”, đồng thời có sự thống nhất cao việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
trong toàn trường; trang bị cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại
bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động
hàng ngày; giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử, ứng phó phù hợp,
tích cực trước tình huống cuộc sống.
2.Hình thöùc t ổ chức:
- Đại diện ban tư vấn báo cáo sơ lưt ni dung GD kĩ năng sng.
- Học sinh trả lời câu hỏi và xử lí tình huống.
3. Kinh phí
a) Phát thưởng:
10 phần quà, mỗi phần 05 quyển tập và 02 bút chì: 15.500 x 10 = 155.000.
b) Bồi dưỡng báo cáo viên: 200.000đ.
Tổng cộng: 355.000đ.
4. Thaønh phaàn tham d
- Giáo viên và học sinh khối 8, 9.
5. Thời gian tổ chức:
- Lúc 7 giờ 30 phút ngày 01/02/2013.
6. Bi ện pháp thực hiện:
- Ban tư vấn tham möu vôùi Ban Giaùm hieäu xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän.
- Ban tư vấn keát hôïp vôùi Ban Vaên theå mó, Chi Ñoaøn, TPT Ñoäi, chuyeân traùch thö vieän
thöïc hieän keá hoaïch naøy.
- Keá hoaïch naøy trieån khai cuï theå ñeán giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh caùc lôùp liên
quan.
Treân ñaây laø keá hoaïch toå chöùc buoåi baùo caùo chuyeân ñeà giáo dục kỹ năng sống cho hoïc sinh
cuûa tröôøng THCS Bình Thaønh naêm hoïc 2010 – 2011./.
DUYEÄT CUÛA HIỆU TRƯỞNG TM. BAN TƯ VẤN
kế hoạch báo cáo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống - Trang 2
kế hoạch báo cáo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống - Người đăng: dovuidehocbth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kế hoạch báo cáo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống 9 10 132