Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015

Được đăng lên bởi Đoàn Anh Tuấn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 13539 lần   |   Lượt tải: 64 lần
KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015
I. MỤC ĐÍCH
Công tác bảo hộ lao động, là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao
động, nhằm mục đích:
Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất,
hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động.
Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp
hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.
Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho
người lao động.
Công tác bảo hộ lao động là công tác nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn
chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc những tác động xấu đến sức khỏe
người lao động.
II. Ý Nghĩa công tác bảo hộ lao động
Công tác bảo hộ lao động là một công tác nhằm chủ động để phòng ngừa
các tai nạn lao động, và các bệnh nghề nghiệp cho công nhân, hoặc những tác
động xấu có thể ảnh hưởng đến công nhân trong quá trình làm việc, là một văn
bản pháp lý của Công ty về việc thực hiện đảm bảo an toàn trong sản xuất
III. Những nội dung cụ thể của công tác bảo hộ lao động
Nội dung cụ thể của công tác bảo hộ lao động sẽ gồm 5 nội dung chính
như sau:
Các biện pháp kỹ thuật về an toàn phòng chống cháy nổ.
Các biện pháp về kỹ thuật về vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm
việc.
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa các bệnh nghề
nghiệp cho người lao động.
Trang bị đầy đủ các phương tiện cá nhân cho người lao động.
Tích cực tham gia tuyên truyền, mở thêm các lớp tập huấn về bảo hộ lao
động cho người lao động.
Phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty cổ phần Khoáng sản An Khánh xây
dựng kế hoạch bảo hộ lao động với các nội dung như sau.
1

TT

Công việc, và các biện pháp

Tổ chức thực hiện

Thời gian
thực hiện

1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ

1

2

3

4

5

6

Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết
bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục đích
che, chắn, hãm, đóng, mở các thiết bị
máy, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ
gây sự cố, tai nạn lao động
Đo kiểm tra hệ thống chống sét, chống
rò điện.

- Mỏ titan Cây Châm Khi phát hiện
các yếu tố
- Mỏ đá Phú Lương
gây mất an
- Phòng KT-AT
toàn
- Phòng KH-KD

- Phòng KTAT

Mua sắm, bảo dưỡng các thiết bị, trang - Phòng KT-AT
bị PCCC, Đặt biển báo
- Phòng KH-KD

Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với - Mỏ titan Cây Châm
người lao động.
- Mỏ đá Phú Lương
- Phòng NS-TL-HC

Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu
cầu nghiên ngặt về an toàn - vệ sinh
lao động.

- Phòng KT-AT

Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho
- Mỏ đá Phú Lương
chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ ra xa
nơi có...
KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015
I. MỤC ĐÍCH
Công tác bảo hộ lao động, là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao
động, nhằm mục đích:
Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất,
hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động.
Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp
hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.
Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho
người lao động.
Công tác bảo hộ lao động công tác nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn
chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc những tác động xấu đến sức khỏe
người lao động.
II. Ý Nghĩa công tác bảo hộ lao động
Công tác bảo hộ lao động một công tác nhằm chủ động để phòng ngừa
các tai nạn lao động, và các bệnh nghề nghiệp cho công nhân, hoặc những tác
động xấu thể ảnh hưởng đến công nhân trong quá trình làm việc, một văn
bản pháp lý của Công ty về việc thực hiện đảm bảo an toàn trong sản xuất
III. Những nội dung cụ thể của công tác bảo hộ lao động
Nội dung cụ thể của công tác bảo hộ lao động sẽ gồm 5 nội dung chính
như sau:
Các biện pháp kỹ thuật về an toàn phòng chống cháy nổ.
Các biện pháp về kỹ thuật về vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm
việc.
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa các bệnh nghề
nghiệp cho người lao động.
Trang bị đầy đủ các phương tiện cá nhân cho người lao động.
Tích cực tham gia tuyên truyền, mở thêm các lớp tập huấn về bảo hộ lao
động cho người lao động.
Phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty cổ phần Khoáng sản An Khánh xây
dựng kế hoạch bảo hộ lao động với các nội dung như sau.
1
KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015 - Người đăng: Đoàn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015 9 10 703