Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch BDTX (2014 - 2015)

Được đăng lên bởi phanvandinhna
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT QUẾ PHONG
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015
Họ và tên giáo viên: Phan Văn Đình - Ngày tháng năm sinh: 27/12/1979
Tổ chuyên môn: Toán- Tin
- Năm vào ngành giáo dục: 2002
Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 2013-2014: Khá
Xếp loại BDTX năm học 2013- 2014: Trung bình
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Thực hiện Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung
học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường
xuyên; Công văn số 2398/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm học
2014-2015; CV số 1726/SGĐT-GDTX ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở
GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014– 2015;
Kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2014-2015 của Trường THPT Quế
phong, Tổ CM.
1. Mục tiêu chung:
Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân là căn cứ vào mục tiêu
chung của Trường, Tổ nhóm chuyên môn và nhu cầu phát triển năng lực của
cá nhân.
- Học tập, bồi dưỡng về kiến thức , phương pháp đổi mới trong dạy
học phù hợp tình hình thực tế nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa
phương.
- Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức nghề
nghiệp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Học tập, nghiên cứu nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng
của cá nhân.
II. Kế hoạch BDTX năm học 2014 - 2015:
2. Nội dung:
a. Nội dung 1(30 tiết) :Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm
vụ năm học theo cấp học.
Nội dung
Hình
Mục tiêu đạt được
thức học
Hướng dẫn thực hiện nhiệm Tập trung Học tập đầy đủ kế hoạch thực hiện
và tự học
vụ năm học 2014-2015
nhiệm vụ năm học 2014-2015

Thời
gian
Tháng
8,9/2014

Học tập quán triệt Kế hoạch Tập
- Nắm vững đầy đủ nội dung Kế
hành động của Chính phủ
trung và hoạch hành động của Chính phủ và
và của Bộ GD&ĐT về Nghị tự học
của Bộ GD&ĐT về Nghị quyết số
quyết số 29-NQ/TW Ngày
29-NQ/TW Ngày 04/11/2013 về
04/11/2013 về đổi mới căn
đổi mới căn bản và toàn diện về
bản và toàn diện về giáo dục
giáo dục và đào tạo
và đào tạo
Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp
Tập
-Nhận thức và thực hiện có hiệu
tục đẩy mạnh việc học tập
trung và quả nội dung về học tập và làm
và làm theo tấm gương đạo tự học
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
đức H...
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT QUẾ PHONG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015
Họ và tên giáo viên: Phan Văn Đình - Ngày tháng năm sinh: 27/12/1979
Tổ chuyên môn: Toán- Tin - Năm vào ngành giáo dục: 2002
Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 2013-2014: Khá
Xếp loại BDTX năm học 2013- 2014: Trung bình
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Thực hiện Thông số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ
Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung
học phổ thông; Thông số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường
xuyên; Công văn số 2398/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm học
2014-2015; CV số 1726/SGĐT-GDTX ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở
GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014– 2015;
Kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2014-2015 của Trường THPT Quế
phong, Tổ CM.
1. Mục tiêu chung:
Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân là căn cứ vào mục tiêu
chung của Trường, Tổ nhóm chuyên môn và nhu cầu phát triển năng lực của
cá nhân.
- Học tập, bồi dưỡng về kiến thức , phương pháp đổi mới trong dạy
học phù hợp tình hình thực tế nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa
phương.
- Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức nghề
nghiệp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Học tập, nghiên cứu nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng
của cá nhân.
II. Kế hoạch BDTX năm học 2014 - 2015:
2. Nội dung:
a. Nội dung 1(30 tiết) :Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm
vụ năm học theo cấp học.
Nội dung Hình
thức học
Mục tiêu đạt được Thời
gian
Hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ năm học 2014-2015
Tập trung
và tự học
Học tập đầy đủ kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ năm học 2014-2015
Tháng
8,9/2014
Kế hoạch BDTX (2014 - 2015) - Trang 2
Kế hoạch BDTX (2014 - 2015) - Người đăng: phanvandinhna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch BDTX (2014 - 2015) 9 10 926