Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch BDTX 2015 2016

Được đăng lên bởi ptmaihuong1976
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH XUÂN LỘC
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KHBDTX

Xuân Lộc, ngày 26 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ 4.5
NĂM HỌC 2015 – 2016
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số
2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ GD&ĐT về việc
hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm 2015. Căn cứ Chỉ thị số
3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về nhiệm vụ
trọng tâm năm học 2015 – 2016. Căn cứ công văn số 1405/KH-SGDĐT
ngày 14/8/2015 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ
thông và GDTX năm học 2015-2016.
Căn cứ kế hoạch 532/PGD&ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của phòng
GD&ĐT Can Lộc về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông
năm học 2015-2016;
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên số /KH-THTH cho giáo
viên năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Xuân Lộc xây dựng ngày
25/9/2015,căn cứ vào tình hình thực tế, tổ khối 4.5 xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên cho các đồng chí giáo viên trong tổ năm học 2015 2016 như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
* Tổng số giáo viên: 9 đ/c ;

Nữ: 8 đ/c ; Đảng viên: 9 đ/c

1. Thuận lợi:

1

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đồng chí trong tổ đều đạt
trên chuẩn; hầu hết các đồng chí đã dạy lớp 4.5 nhiều năm.
- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn của tổ được duy trì và thực hiện
nghiêm túc có hiệu quả.
2. Khó khăn:
Tinh thần tự học, tự nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên của một vài
đồng chí chưa thực sự chủ động.
II. Mục đích của công tác bồi dưỡng thường xuyên:
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về
chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm
học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới
và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự
đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt
động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên.
III. Đối tượng bồi dưỡng:
Tất cả các đồng chí giáo viên trong tổ khối.
IV. Nội dung, thời gian bồi dưỡng:
2. Kế hoạch cụ thể:
2.1. Khối kiến thức bắt buộc:
a)

Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học).

- Nội dung: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị ...
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH XUÂN LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Xuân Lộc, ngày 26 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ 4.5
NĂM HỌC 2015 – 2016
  !"#
$%&%'()"*+,)-'./01+234'56
%'2 787 69 :;  % '56 .< 0 1+2=  % 
>*?  @A@ !" # $ %& %'(
B.CD'EF"'5'56%'27@GHI
JJ@K@!"#'56.<L6M6%&'(7%<
DNO77N@LG%A@
AK@!"P$%&,6M'56%'278769:;
%7N@G
F,6M@JQ$5R7@!":S
$"?#%&)-'./01+2'56%'278769:;
7N@=
F,6M)-'./01+26'56
%'27N@!" D0'E+N+O?#1O.T
@R@9%6UUT,9;F'AG@1O.TF,6M)-'
./01+265V-W'56%'2D6;7N@
"+
I. Đặc điểm tình hình:
X;'56%'2RV= >YKV=Z%'2RV
G+[\]'
kế hoạch BDTX 2015 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch BDTX 2015 2016 - Người đăng: ptmaihuong1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kế hoạch BDTX 2015 2016 9 10 723