Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS VINH THÁI
TỔ SINH- LÍ –HÓA- CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2013 - 2014
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: ĐOÀN THỊ NI
Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 27 / 07 / 1987
Năm vào ngành giáo dục: 2011
3. Trình độ học vấn: Đại học
Nơi đào tạo: Đại học Huế
4. Tổ chuyên môn: sinh-lí- hóa- công nghệ
Môn dạy: hóa học
5. Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B
Trình độ tin học: Tin học ứng dụng B
6. Chức vụ: Giáo viên.
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ
của các đồng nghiệp trong trường nên bản thân rất yên tâm công tác, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao.
- Luôn yêu nghề, mến trẻ tất cả vì học sinh vì nền giáo dục của tỉnh nhà.
- Là giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình thích ứng nhanh với những tiến bộ của
thời đại thông tin và hội nhập
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên thì trong quá trình công tác vẫn còn gặp một số
khó khăn như:
- Cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được
nhu cầu đổi mới phương pháp hiện nay.
- Điều kiện kinh tế của một xã bãi ngang còn gặp nhiều khó khăn nên cũng
phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
III. Kế hoạch BDTX:
1. Mục tiêu:
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị,
kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển
năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát

-1-

triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn
ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự
bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa
chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu
nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo
nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử
dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm
các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng ...



 !"#$%%&
'()*
+,-./.012345
6789:;89:<
=%>$?@A$B$%C$D

 !"#!$%& '()'(*+'$%,!!#,-./ )
01234/56/73,6,6/89
:;/8"%<&=>=?@=/<!!AB<-6"?@/
C1234!,6!1234D1234//E!-.!D
FE/.#,
=EFAGH@I$%%I$%D
:=%J$KAD
=GH/&IJ8@K%/L36,&#&@,/M@D@!#%A81GN!O&I!PQ3R
/M@/#/3S!!AQ1,!1GN!TUK15"K%/<!#/O,V
/#/A%.3GH/!@,
=W8<"8!XO%91Y5/U2/&2X!#,-.//M@L
=W!#,1YO$!34!OA2/E!@!9T4/M@
N36<!4ZQ
=[<!!\!/ZQ3]K!/@,1234/8"%<O!AQ.
8='%LM%N$D
D/6!8Z>H121,!J8#12/<!#/^/_!`Q%4&V
a?a$G
=7&bZ/5/M@1GN!/_98VO9Tc-6"//G@3#QE!3GH/
8/d83;%QG7!Q#QA@"
=X8aAa9/M@%4efTf!@!/_!`QX8a?a$/g!
Qd,UGb!39/5>GH!/ZQ
='O%"#%+-D
:= P@AQJD
=#,/ZQTS-GR!GN!e8"3]/ZQZa9E/X/1cO
a9=ef4OTS-GR!Qh%/5/1cO36,3E/!X!AQOQ#1]
$!>I/-6"/O$!>I/!#,-./!$!>I/a#/i,"8/d8/M@
/8h!X!AQ!#,O"8/d8A%.$%/O/5Q/O"8/d8Q#
==
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 612