Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Được đăng lên bởi nguyenhanamgiang76
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT TP HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI
TỔ SINH - HOÁ - ĐỊA - THỂ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆNAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Đại Nài, ngày 23 tháng 08 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Sơ yếu lý lịch:
Họ và tên: Pham Quang Lâm
Sinh ngày:

15/01/1979

Quê quán: Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Hóa Học
Nơi đào tạo: Hà Tĩnh
Ngày vào ngành: 20 /10/2001.
Phần tự chọn: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mô đun 6
A. KẾ HOẠCH CHUNG:
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Thực hiện Công văn số 1507/SGDDT-GDTX ngày 31/10/2012 của
sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh .
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên của phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên trường THCS Đại Nài.
- Căn cứ Công văn số 78/KHTX – THCS của trường THCS Đại Nài
về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013
Trên cơ sở những căn cứ ở trên và nhận thức được tầm quan trọng
của công tác BDTX, tôi đã xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2012 –
2013 như sau:
I.Bám sát chương trình kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn :
*Tháng 08/2012:
Ngày 24/08/2012: Tham gia học Nghị quyết hội nghị TW 4.

Ngày 27,28/08 /2012: Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên cốt cán do Sở Giáo
dục tổ chức với các nội dung:
+ Đổi mới kiểm tra đánh giá môn GDCD cấp THCS.
+ Phổ biến giáo dục Pháp luật trong môn GDCD.
+ Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS.
+ Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các môn học.
*Tháng 09/2012: GV tự hoc , tự bồi dưỡng
- Triển khai chuyên đề do sở Giáo dục ngày 27, 28/8/2012 cho toàn thể
giáo viên trong trường.
- Tham gia sinh hoạt khối liên trường, tổ liên trường chuyên đề định
hướng nội dung chuẩn bị thi khảo sát chất lượng giáo viên năm học 20122013 do phòng tổ chức.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy
thể nghiệm...
*Tháng 10/2012:
- Tham gia sinh hoạt khối liên trường, tổ liên trường chuyên đề định
hướng nội dung chuẩn bị thi khảo sát chất lượng giáo viên năm học 20122013 do phòng tổ chức.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy
thể nghiệm...
* Tháng 11/2012:
- Triển khai học tập quán triệt thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012
của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV mầm non, phổ
thông và giáo dục thường xuyên; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày
8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên
THCS cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên THCS.
- Tham ...




 !"#$$%
Đại Nài, ngày 23 tháng 08 năm 2012
&'()*+,-,./01
234567$8
 !"
# $%&'(%'%)*)
+,$-!./01
234./$56#/7896
$ :/
;#4<6<1
 $< =('%('=((%>
?@/A BC /5  -5 #2< B6$/54D
9&'(/8
>$:#;<#=>?@A3 #;B4$!"$
0@/#-5 E7F%&(*'0G $H%'%('=(%=/I
7J#,<BC/K<6<1>
0E/L#-CE/=(%=0=(%HMN<6/OP#B8Q
8R S$/I9T K9F1>
0E/L#-CE/=(%=0=(%HMN<6/OP#B8Q
8R S$28R 6##>
0E/L5 E7F*U'MG/I28R 6##
VMN<6/OP#B8Q 8R S$E/=(%=0=(%H
2/;7JW /E/LJ2XL/48Y/?+2
/I/5 ,/ZG[5#4\S"$B@]N<6/ZGE/=(%=
=(%H87
9)CDECF$G2#;FHI#$B4$!"$JKFHGL#;MJKFN$53O#DP#8
Q$C#;RSTURVU8
 $=^'(U'=(%= #/ _+$N.# _`^>
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Người đăng: nguyenhanamgiang76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 9 10 655