Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 20142015

Được đăng lên bởi vovankhuongbql
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1948 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LỆ NINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lệ Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Số: …../KH-BDTX

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Căn cứ công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013- 2014;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở
GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX ngày 22/7/2013 của Giám đốc Sở về
việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2013- 2014 cho giáo viên các cấp học mầm non,
phổ thông và GDTX;
Công văn số 1733/SGDĐT-GDCN-TX ngày 12/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình
về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX;
Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Giám đốc Sở về việc
hướng dẫn công tác BDTX năm học 2014 - 2015;
Công văn số 822/GDĐT-THCS ngày 17/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2014 – 2015;
Công văn số 853/GDĐT-THCS ngày 29/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2014 – 2015;
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Lệ Ninh lập kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2014 – 2015 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương
trình BDTX giáo viên
1. Thuận lợi:
Năm học 2014 – 2015 trường THCS Lệ Ninh có 09 lớp có 26 CB, GV, NV (Trong
đó: 25 biên chế, 01 GV hợp đồng). GV đứng lớp: 19 GV (đạt tỉ lệ 2,1 GV/1 lớp).
- Năng lực giảng dạy được đánh giá trong năm học trước: Loại Giỏi: 09; Loại Khá:
08; Loại ĐYC: 0
- Số CSTĐ trong năm học trước: Cấp Cơ sở: 02; Cấp Tỉnh: 0 đ/c
- GVDG qua các năm: Cấp huyện: 04; Cấp tỉnh: 01
- Tư tưởng , đạo đức đội ngũ GV: 100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn
an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công
tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đa số cán bộ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học
hỏi, tự học cao.
2. Khó khăn:
- Một số đồng chí GV tuổi cao do đó việc tiếp cận và sử dụng CNTT trong dạy học
hiện đại còn hạn chế.
1

- Một số GV chưa tận tâm trong việc BDTX, còn xem nhẹ việc học suốt đời của mình.
- Tài liệu BDTX nội dung còn dài, số lượng Modun cho các môn khá nhiều nên việc
nhiên cứu còn khá nhiều thời gian.
II. Đặc đi...
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Số: …../KH-BDTX Lệ Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 !"#$%&'()'
*+,-./0-./1
Căn cứ công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục
Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013- 2014;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc S
GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông
giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX ngày 22/7/2013 của Giám đốc Sở về
việc hướng dẫn công c BDTX năm học 2013- 2014 cho giáo viên các cấp học mầm non,
phổ thông và GDTX;
Công văn số 1733/SGDĐT-GDCN-TX ngày 12/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình
về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX;
Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Giám đốc S về việc
hướng dẫn công tác BDTX năm học 2014 - 2015;
Công văn số 822/GDĐT-THCS ngày 17/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2014 – 2015;
Công văn số 853/GDĐT-THCS ngày 29/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2014 – 2015;
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Lệ Ninh lập kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2014 – 2015 như sau:
2345+66
3789:;<=>?@?A9B8C89D9B<E?F<G:HI=>JK8
9BL "$8<D=<M
/3:;<N
Năm học 2014 2015 trường THCS Lệ Ninh 09 lớp 26 CB, GV, NV (Trong
đó: 25 biên chế, 01 GV hợp đồng). GV đứng lớp: 19 GV (đạt tỉ lệ 2,1 GV/1 lớp).
- Năng lực giảng dạy được đánh giá trong năm học trước: Loại Giỏi: 09; Loại Khá:
08; Loại ĐYC: 0
- Số CSTĐ trong năm học trước: Cấp Cơ sở: 02; Cấp Tỉnh: 0 đ/c
- GVDG qua các năm: Cấp huyện: 04; Cấp tỉnh: 01
- tưởng , đạo đức đội ngũ GV: 100% GV lập trường tưởng vữngng, luôn
an tâm công tác, ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu ơn lên trong công
tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đa số cán bộ giáo viên chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tinh thần học
hỏi, tự học cao.
-3@?AN
- Một số đồng chí GV tuổi cao do đó việc tiếp cận sử dụng CNTT trong dạy học
hiện đại còn hạn chế.
1
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 20142015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 20142015 - Người đăng: vovankhuongbql
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 20142015 9 10 92