Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT năm 2014 - 2015

Được đăng lên bởi vuvantan-sp2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1821 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG THPT ĐẠI AN
TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ
_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014-2015
Họ và tên giáo viên:
Sinh ngày tháng năm
Tổ:
Ngày vào ngành: tháng năm
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Vật lí.
Tổ chuyên môn: Vật lí – Công nghệ.
Nhiệm vụ công tác:.
Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ;
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo
dục thường xuyên.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 của Sở GD&ĐT.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm
học 2013 – 2014 của nhà trường;
Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2014 – 2015 như sau :
I. Mục tiêu:
1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; Năng lực tổ chức,
quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
II. Nội dung:
Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về
công tác giáo dục; tình hình kinh tế- xã hội của địa phương; các văn bản chỉ đạo của
Bộ, Sở giáo dục về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

- Hình thức bồi dưỡng: Thông qua các lớp học tập trung, sinh hoạt tổ chuyên môn,
thông qua tự học, tự nghiên cứu.
- Thời gian bồi dưỡng: Tháng 8/2014.
Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa
phương theo năm học:
- Thời lượng 30 tiết
- Nội dung: Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Hình thức bồi dưỡng: Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn; thông qua dự giờ, chia
sẻ kinh nghiệm; thông qua tự học tự nghiên cứu
- Đăng kí bài soạn và dạy đổi mới:
- Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 09/2014 đến tháng 05/2015
Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên...
TRƯỜNG THPT ĐẠI AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ ______________________________________
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014-2015
Họ và tên giáo viên:
Sinh ngày tháng năm
Tổ:
Ngày vào ngành: tháng năm
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Vật lí.
Tổ chuyên môn: Vật lí – Công nghệ.
Nhiệm vụ công tác:.
Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ;
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo
dục thường xuyên.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 của Sở GD&ĐT.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm
học 2013 – 2014 của nhà trường;
Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2014 – 2015 như sau :
I. Mục tiêu:
1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, ng lực giáo dục theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; Năng lực tổ chức,
quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
II. Nội dung:
Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về
công tác giáo dục; tình hình kinh tế- xã hội của địa phương; các văn bản chỉ đạo của
Bộ, Sở giáo dục về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT năm 2014 - 2015 - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT năm 2014 - 2015 - Người đăng: vuvantan-sp2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT năm 2014 - 2015 9 10 432