Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2013-2014

Được đăng lên bởi tranthanhhoan74
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2013-2014
(Giáo viên xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê
duyệt - Đây là mẫu tham khảo, giáo viên vào Google gõ vào Kế hoạch cá nhân để
tìm thêm các mẫu tham khảo khác và thực hiện)
Họ và tên giáo viên: ...
Ngày tháng năm sinh: ...
Tổ chuyên môn: ...
Năm vào ngành giáo dục: ...
Nhiệm vụ được giao trong năm học: ...
KẾ HOẠCH BDTX
1. Mục tiêu: ...
2. Nôi dung:
- Nội dung 1. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm năm học theo cấp học.
Số tiết: 30.
Bồi dưỡng tập trung: Theo lịch của Phòng GDĐT tổ chức.
- Nội dung 2. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa
phương.
Môn: ...
Số tiết: 30.
(GV đăng ký theo nhu cầu, Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT
để biên soạn tài liệu)
- Nội dung 3. Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
(Khối kiến thức tự chọn)
Số tiết: 60.
Tên các mô đun tự chọn:
3. Hình thức:
- Tự học (vào thời gian nào?)
- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ bộ môn của trường (hoặc liên trường)
(GV xin ý kiến lãnh đạo trường/trung tâm xác định và ghi rõ là sinh hoạt
chuyên môn tại trường mình hay liên trường và tên các trường trong nhóm; sinh
hoạt vào thời gian nào?)
TỔ TRƯỞNG

..........., ngày tháng
năm
GIÁO VIÊN

HIỆU TRƯỞNG

Kính gửi các trường THCS
Trường gửi văn bản về Phòng GD&ĐT và file qua địa chỉ email
phanduc@chauthanh.edu.vn trước ngày 16/11/2013. Gồm các loại sau:
TT
1
2
3
4
5
6

TÊN VĂN BẢN
Kế hoạch BDTX của trường
Phụ lục 3
Phụ lục 4
Phụ lục 5a
Phụ lục 7a
Phụ lục 7b

Số lượng File
văn bản
03
1 file
01
01 file
chung
01
01
01
01

Lưu ý: Thực hiện đúng theo các mẫu phụ lục kèm theo, không được thay đổi.
PHÒNG GD&ĐT

2

PHỤ LỤC 3

.......
TRƯỜNG THCS
........................

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM
GIA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2013-2014

(Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch BDTX của trường; lập danh sách
này báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên )
TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Môn dạy

Ghi chú

1
2
3
4
5

Tổng cộng danh sách có ... giáo viên tham gia BDTX. Chia theo môn:
Môn

Ngữ
văn

Lịch
sử

Địa lý

GDCD T. Anh Toán

Sinh
học

Công
nghệ

Thể
dục

Mỹ
thuật

Tin

Vật lý

Hóa
học

Số
lượng
Môn

Âm
nhạc

Số
lượng

NGƯỜI LẬP BẢNG

..........., ngày tháng
năm
HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:
Cấp THCS: Lập danh sách theo môn dạy, thứ tự các môn như sau: Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý, GDCD, T. Anh, Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ,
Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc.
Cuối bảng có tính tổng số lượng và chia theo môn.

3

PHỤ LỤC 4
...
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2013-2014
(Giáo viên xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê
duyệt - Đây mẫu tham khảo, giáo viên vào Google vào Kế hoạch nhân để
tìm thêm các mẫu tham khảo khác và thực hiện)
Họ và tên giáo viên: ...
Ngày tháng năm sinh: ...
Tổ chuyên môn: ...
Năm vào ngành giáo dục: ...
Nhiệm vụ được giao trong năm học: ...
KẾ HOẠCH BDTX
1. Mục tiêu: ...
2. Nôi dung:
- Nội dung 1. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm năm học theo cấp học.
Số tiết: 30.
Bồi dưỡng tập trung: Theo lịch của Phòng GDĐT tổ chức.
- Nội dung 2. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa
phương.
Môn: ...
Số tiết: 30.
(GV đăng theo nhu cầu, Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT
để biên soạn tài liệu)
- Nội dung 3. Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
(Khối kiến thức tự chọn)
Số tiết: 60.
Tên các mô đun tự chọn:
3. Hình thức:
- Tự học (vào thời gian nào?)
- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ bộ môn của trường (hoặc liên trường)
(GV xin ý kiến lãnh đạo trường/trung tâm xác định ghi là sinh hoạt
chuyên môn tại trường mình hay liên trường tên các trường trong nhóm; sinh
hoạt vào thời gian nào?)
..........., ngày tháng năm
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
HIỆU TRƯỞNG
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2013-2014 - Người đăng: tranthanhhoan74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2013-2014 9 10 130