Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi baotramnv78
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
.
Tæ KHXH.
KÕ ho¹ch c¸ nh©n.
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
§éc lËp - Tù do -H¹nh phóc.
PhÇn thø nhÊt: KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y.
I.Nh÷ng c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch.
-C¨n vµo chñ ®Ò n¨m häc: "N©ng cao tr¸ch nhiÖm ngêi ®øng ®Çu, c¶i tiÕn ph¬ng
ph¸p d¹y häc".
- C¨n cø vµo chØ t 14 cña H§ND tØnh B¾c Giang vÒ lÒ lèi, t¸c phong lµm viÖc cña c¸n
bé c«ng choc, viªn chøc.
-C¨n cø vµo c¸c cuéc v©n ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
ph¸t ®éng.
-C¨n cø vµo kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ trêng.
-C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa ph¬ng, thùc tÕ nhµ trêng n¨m häc 2014-2015.
-C¨n cø vµo nhim vô kế ho¹ch cña tæ KHXH.
- C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ bé m«n Tiếng Anh.
- C¨n vµo t×nh h×nh häc sinh , ý thøc tr¸ch nhiÖm tham gia häc tËp m«n cña c¸c
em.
- C¨n cø vµo kh¶ n¨ng tr¸ch nhiÖm tr×nh ®é... cña b¶n th©n khi tham gia d¹y bé m«n.
- C¨n cø vµo chÊt lîng kh¶o s¸t ®Çu n¨m.
B¶n th©n t«i x©y dùng kÕ ho¹ch víi c¸c néi dung sau:
1.Th«ng tin c¸ nh©n:
- Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Loan. Sinh n¨m:1980.
- Chç ë: ViÖt TiÕn – ViÖt Yªn - B¾c Giang.
- §T: 02406555933
- Sè n¨m c«ng t¸c gi¶ng d¹y: 13n¨m.
- Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o: §¹i häc ngo¹i ng÷.
2. C¸c nhiÖm vô ®îc giao trong n¨m häc 2014-2015.
- D¹y Tiếng Anh khèi 8, tù chän khèi 8,6.
- Bồi dưỡng học sinh giải Tiếng Anh qua mạng và học sinh giỏi khối 8.
KÕt qu¶ n¨m häc 2013-2014 vµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc cña c¸c líp ®-
îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y nh sau:
Líp
Giái% Kh¸% TB% YÕu% KÐm%
2013
2014
Kh¶o
s¸t
2013
2014
Kh¶o
s¸t
2013
2014
Kh¶o
s¸t
2013
2014
Kh¶o
s¸t
2013-
2013
Kh¶o
s¸t
8a 27 1 6 13 7
8b 26 2 5 19
8c 28 5 23
8d 25 1 6 18
Tæng
hîp
106
1 9 29 68
- C«ng t¸c båi dìng häc sinh giái: B¶n th©n ®îc ph©n c«ng båi dìng HSG m«n Tiếng
Anh khèi 8.
3. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao:
3.1. ThuËn lîi:
- §îc sù quan t©m gióp ®ì cña BGH, C«ng ®oµn vµ c¸c ®oµn thÓ trong nhµ trêng.
- §éi ngò gi¸o viªn tinh thÇn ®oµn kÕt cao, nhiÖt t×nh yªu nghÒ, tinh thÇn
häc tù rÌn, kh«ng ngõng n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô.
- 100% gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é chuÈn trªn chuÈn, hÇu hÕt gi¸o viªn ®· tham gia c¸c
1
Kế hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cá nhân - Người đăng: baotramnv78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân 9 10 305