Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi Thành Phươ Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỚP 5/1
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

An Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2014
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2014-2015
-Căn cứ công văn số… /KH-THAT ngày tháng 10 năm 2014 của
Trường Tiểu học An Thạnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2014 – 2015.
-Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014 - 2015
như sau:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Bối cảnh năm học:
-Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi
đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
-Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng, điều chỉnh nội dung
dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học, tăng cường giáo dục
đạo đức, kĩ năng sống, an toàn giao thông, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
dục thể thao.
2.Thuận lợi:
-Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH, BCH Công đoàn.
- Tập thể giáo viên trong nhà trường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Cơ sở vật chất khá đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học.
- Bản thân được dạy khối năm nhiều năm.
- Sĩ số HS trên lớp 35 HS. Nữ: 14
3. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất phòng học còn bán kiên cố.
- Một số gia đình HS còn nghèo, đời sống khó khăn, cha mẹ đi làm ăn
xa để con ở với ông bà.
-Chất lượng học sinh không đồng đều.
II.CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
-Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Duy trì sĩ số học sinh
-Công tác giảng dạy và học tập
-Lao động
-Công tác khác

III.CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.
a.Nhiệm vụ:
*Giáo viên:
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Hai không với 4 nội dung.
-Tiếp tục“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và
pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành nội qui, qui chế cơ quan.
- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
*Học sinh
-Rèn luyện đạo đức tác phong cho HS, học và làm theo 5 điều Bác Hồ
dạy.
- Biết đoàn kết thương yêu bạn bè và giúp đỡ bạn lúc khó khăn.
- Tham gia tốt các phong trào thi đua do trường đề ra có ý thức giữ
gìn của công, bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.
b. Chỉ tiêu:
-Giáo viên: Đạo đức tốt: 100%
- Học sinh:100% thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ
c. Biện pháp:
- Thực hiện theo kế hoạch đề ra.
- Thường xuyên nhắc nhở HS.
- Nêu gương tốt để HS noi theo.
2.- Duy trì sĩ số học sinh
a.Nhiệm vụ:
-Giữ vững thành quả giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
- Duy trì sĩ số, ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỚP 5/1 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
An Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2014
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2014-2015
-Căn cứ công văn số… /KH-THAT ngày tháng 10 năm 2014 của
Trường Tiểu học An Thạnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2014 – 2015.
-Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014 - 2015
như sau:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Bối cảnh năm học:
-Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi
đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
-Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng, điều chỉnh nội dung
dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học, tăng cường giáo dục
đạo đức, kĩ năng sống, an toàn giao thông, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
dục thể thao.
2.Thuận lợi:
-Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH, BCH Công đoàn.
- Tập thể giáo viên trong nhà trường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Cơ sở vật chất khá đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học.
- Bản thân được dạy khối năm nhiều năm.
- Sĩ số HS trên lớp 35 HS. Nữ: 14
3. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất phòng học còn bán kiên cố.
- Một số gia đình HS còn nghèo, đời sống khó khăn, cha mẹ đi làm ăn
xa để con ở với ông bà.
-Chất lượng học sinh không đồng đều.
II.CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
-Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Duy trì sĩ số học sinh
-Công tác giảng dạy và học tập
-Lao động
-Công tác khác
Kế hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cá nhân - Người đăng: Thành Phươ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân 9 10 962