Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi nguyenthithuydct
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế hoạch cá nhân năm học 2014-2015
Trường THCS Đinh Công Tráng
Tổ: Khoa học tự nhiên

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014 – 2015.

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý.
- Ngày sinh: 08/10/1981
- Năm vào ngành: 2003.
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Toán.
- Đơn vị: Trường THCS Đinh Công Tráng.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
1- Về chuyên môn:
- Giảng dạy Toán 6B, Tự chọn 6B,6C, Mĩ thuật 6, Mĩ thuật 7.
- Cùng đồng chí Nguyễn Hạnh bồi dưỡng HSG Toán 6.
2- Về công tác:
- Chủ nhiệm lớp 6B,
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1- Thuận lợi:
- Nhà trường lµ ®¬n vÞ ®îc HuyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn qu¶n lý trùc tiÕp vµ
®Çu t c¬ së vËt chÊt: §ñ phßng häc, ®ñ bµn ghÕ chç ngåi cho häc sinh vµ gi¸o viªn,
trang thiết bị phục vụ dạy học tương đối đầy đủ.
- Ban giám hiệu thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao đến việc nâng cao chất
lượng mũi nhọn HSG.
- Học sinh trong trường được lựa chọn trong toàn huyện nên đa số các em đều
ngoan, có ý thức học tập bộ môn, có năng lực nhận thức tốt.
- Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính, máy trình chiếu đồng thời cũng chịu khó
học hỏi để khai thác internet nên ứng dụng phương pháp mới có sử dụng phương
tiện hiện đại trong dạy học gặp nhiều thuận lợi.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thuý

1

Trường THCS Đinh Công Tráng

Kế hoạch cá nhân năm học 2014-2015
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, dành nhiều thời gian và
điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong công tác
chuyên môn và các hoạt động khác.
2- Khó khăn:
- Học sinh bắt đầu nắm bắt chương trình toán cấp THCS nên còn bỡ ngỡ.
- Học sinh tuy được tuyển chọn tuy nhiên năng lực nhận thức trong học sinh
không đồng đều, một số em còn chưa tích cực.
- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn là một thách thức rất lớn đối với cả
người dạy và người học.
- Tài liệu bồi dường HSG còn ít, khó sưu tầm. Ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y HSG giáo
viên ph¶i tù “mß mÉm” tù nghiªn cøu kh«ng cã sù ®Þnh híng cô thÓ. Thời lượng
bồi dường HSG còn ít nên việc rèn kĩ năng cho các em còn hạn chế.
- Kinh nghiệm bồi dưỡng HSG còn hạn chế.
IV . CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 của trường THCS
Đinh Công Tráng .
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ khoa học tự nhiên năm học 20142015
- Căn cứ khả năng và điều kiện có thể , cá nhân xây dựng kế hoạch hoạt
động như sau:
V. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP ...
Kế hoạch cá nhân năm học 2014-2015
Trường THCS Đinh Công Tráng
Tổ: Khoa học tự nhiên
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014 – 2015.
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý.
- Ngày sinh: 08/10/1981
- Năm vào ngành: 2003.
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Toán.
- Đơn vị: Trường THCS Đinh Công Tráng.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
1- Về chuyên môn:
- Giảng dạy Toán 6B, Tự chọn 6B,6C, Mĩ thuật 6, Mĩ thuật 7.
- Cùng đồng chí Nguyễn Hạnh bồi dưỡng HSG Toán 6.
2- Về công tác:
- Chủ nhiệm lớp 6B,
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1- Thuận lợi:
- Nhà trường lµ ®¬n vÞ ®îc HuyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn qu¶n lý trùc tiÕp vµ
®Çu t c¬vËt chÊt: §ñ phßng häc, ®ñ bµn ghÕ chç ngåi cho häc sinh vµ gi¸o viªn,
trang thiết bị phục vụ dạy học tương đối đầy đủ.
- Ban giám hiệu thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao đến việc nâng cao chất
lượng mũi nhọn HSG.
- Học sinh trong trường được lựa chọn trong toàn huyện nên đa số các em đều
ngoan, có ý thức học tập bộ môn, có năng lực nhận thức tốt.
- Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính, máy trình chiếu đồng thời cũng chịu khó
học hỏi đkhai thác internet nên ứng dụng phương pháp mới có sử dụng phương
tiện hiện đại trong dạy học gặp nhiều thuận lợi.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thuý Trường THCS Đinh Công Tráng
1
Kế hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cá nhân - Người đăng: nguyenthithuydct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân 9 10 172