Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân và kế hoạch giảng dạy

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TÔ VĂN ƠN
TỔ:.NGỮ VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vạn Ninh, ngày 17 tháng 9

năm 2014

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Năm học: 2014 - 2015
**************
NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN:
- Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014-2015 (của Bộ GD&ĐT): " Năm học đổi mới quản lí và
nâng cao chất lượng giáo dục" “ Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả chất lượng
học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực.”
- Hướng dẫn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015(của Sở GD&ĐT).
- Kế hoạch năm học và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường
THPT Tô Văn Ơn.
- Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn năm học 2014 – 2015.
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
I- Sơ lược lý lịch và nhiệm vụ được giao:
- Họ và tên:..Phan Thị Thương................................................Nam/Nữ:.Nữ....
- Ngày tháng năm sinh:07/04/1964................................................................................................................
- Nơi thường trú: Vạn Long – Vạn Ninh- Khánh Hòa...................................................................................
- Điện thoại cố định:..0583843699..................Điện thoại di động:.0977221630...................................
- Năm vào ngành (bắt đầu giảng dạy): Tháng 9/1986...................................................................................
- Môn dạy : Ngữ văn......................................................................................................................................
- Kết quả danh hiệu thi đua:
+ Năm học 2014 - 2015: Lao động tiên tiến
.......................................................................................................................................................
- Nhiệm vụ, công tác được phân công năm học 2014 - 2015:
+ Giảng dạy (Môn, lớp):..........................................................................................................................
Dạy ngữ văn lớp: 12a1,12b1,11a1,11b1........................................................................................................
Dạy tự chọn môn ngữ văn lớp: 12b1
+ Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
II- Đặc điểm tình hình trường, lớp có liên quan đến nhiệm vụ được giao:
1. Thực trạng lớp được phân công giảng dạy :
a/ Khảo sát tổng hợp bộ môn đầu năm các lớp được phân công giảng dạy và chỉ tiêu phấn đấu:
+ Môn: . NGỮ VĂN. . . . .
Kết quả kiểm tra chất lượng
Chỉ tiêu đăng ký của năm học
đ...



 !"#$%&#'()")*
Vạn Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2014
+,-./
+,-01-2
34)56789#678:
;;;;;;;;;;;;;;
<=>
 !"#$%?&'()*+,-.
/0,123/456"'(71873749:;<=&33<>)*+0,12
?7@A/&B1(73=,CDE
F1(4GC<>/9HI !"#$D
J>/9.<>/9=<C1K
#FL##MND
J>/9/9&'*:OMPD
+,-./
#@A BC D E)FG()HI4FJKBCLHM&
F.O%DDPhan Thị ThươngDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQR%DNữDDDD
.:3@%SQQTUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
81KV%9W/P9J3FXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
"/9Y&B%DDZ[Z[UTTDDDDDDDDDDDDDDDDDD"/94&%DTSSU[DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
./.\]&^*+49:$%#3TQTZUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
_M49:%RDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
J>)*+4*&*%
`%W/&O>
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
;M3&127M%
`+49:_M;,(7$%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
9:R,(7%;\;;\DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
9:CMR,(7%\
`JO%#'1I
#NKHO4PQ())Q()PRBS(LT U"V HW(XYM(KZ(()HI4FJKBCLHM&
8)$PR'(L U"KBC")[(\(LLH](L%'^%
 !"#$%%&
`_M%DDDDDD
 _U" @`ab
+ZPXY]cHO4PRM)dP BC(L
KeY(34)56789#678:
)fPHWYK3(LcDgM(34)5
6789#678:
HhH +)i j 2ZY HhH +)i j 2ZY
  [ T  U [ 
\ [U  U S [ Z [
 [  S Z T [
\ [S S Z  
#ikHI(")i"PRHO(c)MHP)$)HI(
'( &
8)$)HI()BA(LPRQ()FGcZ)&')LHi&%J
F/9&A/,B.1KD
WO,B\3/+<B7KD 9:&V;<B777Y18a
+49:&VA/,B\3/+;07.OV,B<=&b*0.
1K.A/&B<a;&+\+/)*:>*:OM.&c*,.1KD
6lH4UH")BA(L")i"%'^)5
Kế hoạch cá nhân và kế hoạch giảng dạy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cá nhân và kế hoạch giảng dạy - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân và kế hoạch giảng dạy 9 10 326