Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm học 2013 - 2014

Được đăng lên bởi cuong thoa77
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9872 lần   |   Lượt tải: 29 lần
UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/KH-TrH

Hoà phú, ngày 22 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm học 2013 - 2014
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Thực hiện Kế hoạch số 60b/KH-UBND ngày 18/5/2012 của Ủy ban nhân dân
huyện Chiêm Hóa về cải cách hành chính huyện Chiêm Hóa năm 2012;
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-PGDĐT ngày 14/9/2012 của Phòng GD&ĐT
huyện Chiêm Hóa về cải cách hành chính Phòng GD&ĐT Chiêm Hóa năm 2012;
Trường THCS Hoà phú xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Trường THCS
Hoà phú năm học 2013 - 2014 như sau:
I. MỤC TIÊU
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch,
vững mạnh, từng bước hiện đại trong ngành giáo dục; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ
phẩm chất và năng lực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của
ngành GD&ĐT huyện.
II. NHIÊM VỤ TRỌNG TÂM
- Thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi,
phục vụ hiệu quả cho các tổ chức, nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cải cách thể chế hành chính
Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền
xem xét bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc trái pháp luật hiện
hành.
Tham gia góp ý vào quá trình xây dựng các văn bản dưới luật khi có yêu cầu.
Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục.
Tiếp tục công khai các nội dung có liên quan đến giáo dục và đào tạo của nhà
trường.
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính
1

Tiếp tục thực hiện nội dung Quyết định số: 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Chỉ
thị số: 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát các thủ tục
hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có
thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành
chính không còn phù hợp hoặc trái pháp luật hiện hành, gây khó khăn, phiền hà cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân.
Tiếp tu...
UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 28/KH-TrH Hoà phú, ngày 22 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm học 2013 - 2014
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Cnh phủ về ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Thực hiện Kế hoạch số 60b/KH-UBND ngày 18/5/2012 của Ủy ban nhân dân
huyện Chiêm Hóa về cải cách hành chính huyện Chiêm Hóa năm 2012;
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-PGDĐT ngày 14/9/2012 của Phòng GD&ĐT
huyện Chiêm Hóa về cải cách hành chính Phòng GD&ĐT Chiêm Hóa năm 2012;
Trường THCS Hoà phú xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Trường THCS
Hoà phú năm học 2013 - 2014 như sau:
I. MỤC TIÊU
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng̣t nền hành chính dân chủ, trong sạch,
vững mạnh, từng bước hiện đại trong ngành giáo dục; đội ngũ cán bộ, công chức có đ
phẩm chất và năng lực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của
ngành GD&ĐT huyện.
II. NHIÊM VTRỌNG TÂM
- Thực hiện cải cách hành chính theo ớng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi,
phục vụ hiệu qu cho cc tổ chức, nhân dân và cán bộ, công chức, vn chức.
- Nâng cao hiệu qu trong việc gii quyết th tc hnh chnh ti cơ quan, đơn vị.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cải cách thể chế hành chính
Tiếp tục r soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền
xem xét bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc trái pháp luật hiện
hành.
Tham gia góp vào quá trìnhy ̣ng các văn bản ới luật khi có yêu cầu.
Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục.
Tiếp tc công khai các nội dung c liên quan đến giáo dục và đào tạo ca nhà
trường.
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính
1
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm học 2013 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm học 2013 - 2014 - Người đăng: cuong thoa77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm học 2013 - 2014 9 10 232