Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch công tác cá nhân

Được đăng lên bởi dangthuhien150588
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KEÁ HOAÏCH CAÙ NHAÂN NAÊM HOÏC 2014 – 2015
TRƯỜNG THPT NAM KHOÁI CHÂU
TỔ: Ngữ Văn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên , ngày 2 tháng 10 năm
2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tªn : Hoµng ThÞ Ph¬ng
Ngày sinh : 10/10/1985
Năm vào ngành: 2012
Tr×nh độ đào tạo : Đại học sư phạm
Nhiệm vụ được ph©n c«ng : giảng dạy lớp 10A2, 10A3, 10SA7
Chức vụ: gi¸o viªn
Đơn vị c«ng t¸c: Trường THPT Nam Kho¸i Ch©u
- C¨n cø vµo híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2014 - 2015 bËc THPT cña
BGD & §T Hng Yªn
- C¨n cø vµo ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc cña trêng THPT Nam Kho¸i Ch©u.
- B¶n th©n t«i x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n cña n¨m ho¹c 2014- 2015 nh sau:
I. ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH:
1. Thuaän lôïi:
- B¶n th©n lµ gi¸o viªn ®îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i trêng ĐH s ph¹m nªn ®ã sÏ lµ
nÒn t¶ng c¬ b¶n vµ v÷ng ch¾c cho viÖc gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh v× ®· cã
am hiÓu nghiÖp vô s ph¹m nhÊt ®Þnh. Víi tuæi ®êi cßn trÎ, lßng yªu nghÒ vµ ®Çy
nhiÖt huyÕt cïng víi sù ch¨m chØ häc hái trong chuyªn m«n nªn b¶n th©n sÏ lu«n
cã g¾ng hÕt m×nh víi c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô.
- Víi b¶n th©n thÊy r»ng: Mçi ngµy ®Õn trêng lµ mét niÒm vui, lµ nhiÖm vô cao
c¶ mµ m×nh ®îc lµm, ®îc cèng hiÕn!
- TiÕp tôc ®a CNTT vµo d¹y vµ häc nªn b¶n th©n còng ®· x©y dùng ®îc kÕ ho¹ch
cho m×nh trong n¨m häc nµy sÏ tiÕp tôc øng dông CNTT vµo phôc vô viÖc gi¶ng
d¹y.
- Học sinh ngoan, có ý thức, học tập tốt nên cũng rất thuận lợi truyền tải kiến
thức cho học sinh.
- BGH lu«n quan t©m vÒ mäi mÆt ,đã trang bị kịp thời SGK, SGV cho giáo viên
và cơ sở vật chất cho dạy và học tương đối đầy đủ
2. Khoù khaên:
- Mét bé phËn häc sinh cã lùc häc yÕu , cßn m¶i ch¬i chưa đầu tư thời gian cho
học tập.
- V× míi gi¶ng d¹y ®îc 1 n¨m nªn kinh nghiÖm cha nhiÒu.
II. C¸C MôC TI£U N¡M HäC:

KEÁ HOAÏCH CAÙ NHAÂN NAÊM HOÏC 2014 – 2015
-PhÊn ®Êu duy tr× vµ cñng cè nÒn nÕp häc sinh , nÒn nÕp chuyªn m«n. TiÕp tôc
n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y. Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ
d¹y häc.
- N©ng cao chÊt l¬ng d¹y vµ häc, gi¶m tû lÖ häc sinh yÕu kÐm.
- §Èy manh c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n
-¦ng dông CNTT trong gi¶ng d¹y vµ lµm c¸c lo¹i hå s¬.
III. C¸C NHIÖM Vô, CHØ TI£U Vµ BIÖN PH¸P THùC HIÖN:
1.Tư tưởng chính trị:
- Thực hiện chủ đề năm học là “Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc
và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo”.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
t...
KEÁ HOAÏCH CAÙ NHAÂN NAÊM HOÏC 2014 – 2015
TRƯỜNG THPT NAM KHOÁI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: Ngữ Văn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên , ngày 2 tháng 10 năm
2013
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2013 – 2014
H và tªn : Hoµng ThÞ Ph¬ng
Ngày sinh : 10/10/1985
Năm vào ngành: 2012
Tr×nh độ đào to : Đại hc sư phm
Nhim v được ph©n c«ng : ging dy lp 10A2, 10A3, 10SA7
Chc v: gi¸o viªn
Đơn v c«ng t¸c: Trường THPT Nam Kho¸i Ch©u
- C¨n vµo híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm n¨m häc 2014 - 2015 bËc THPT cña
BGD & §T Hng Yªn
- C¨n cø vµo ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc cña trêng THPT Nam Kho¸i Ch©u.
- B¶n th©n t«i x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n cña n¨m ho¹c 2014- 2015 nh sau:
I. ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH:
1. Thuaän lôïi:
- B¶n th©n gi¸o viªn ®îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i trêng ĐH s ph¹m nªn ®ã
nÒn t¶ng b¶n v÷ng ch¾c cho viÖc gi¶ng d¹y gi¸o dôc häc sinh ®·
am hiÓu nghiÖp s ph¹m nhÊt ®Þnh. Víi tuæi ®êi cßn trÎ, lßng yªu nghÒ ®Çy
nhiÖt huyÕt cïng víi sù ch¨m chØ häc hái trong chuyªn m«n nªn b¶n th©n sÏ lu«n
cã g¾ng hÕt m×nh víi c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô.
- Víi b¶n th©n thÊy ng: Mçi ngµy ®Õn trêng mét niÒm vui, nhiÖm cao
c¶ mµ m×nh ®îc lµm, ®îc cèng hiÕn!
- TiÕp tôc ®a CNTT vµo d¹y häc nªn b¶n th©n còng ®· x©y dùng ®îc kÕ ho¹ch
cho m×nh trong n¨m häc nµy sÏ tiÕp tôc øng dông CNTT vµo phôc viÖc gi¶ng
d¹y.
- Học sinh ngoan, ý thức, học tập tốt nên cũng rất thuận lợi truyền tải kiến
thức cho học sinh.
- BGH lu«n quan t©m mäi mÆt ,đã trang bị kịp thời SGK, SGV cho giáo viên
và cơ sở vật chất cho dạy và học tương đối đầy đủ
2. Khoù khaên:
- Mét phËn häc sinh lùc häc yÕu , cßn i ch¬i chưa đầu tư thời gian cho
học tập.
- V× míi gi¶ng d¹y ®îc 1 n¨m nªn kinh nghiÖm cha nhiÒu.
II. C¸C MôC TI£U N¡M HäC:
kế hoạch công tác cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch công tác cá nhân - Người đăng: dangthuhien150588
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
kế hoạch công tác cá nhân 9 10 701