Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch đố vui để học

Được đăng lên bởi dovuidehocbth
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG THCS BÌNH THAØNH
THƯ VIỆN TRƯỜNG

Soá: … /KH -PT

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Bình Thaønh, ngaøy ... thaùng ... naêm 2014

KEÁ HOAÏCH
Phát động phong trào đố vui để học trong học sinh năm học 2013 - 2014
1. Mục đích:
- Giúp cho học sinh có thói quen tìm tòi những kiến thức quí báu có từ trong sách,
sử dụng có hiệu quả vốn tài liệu của thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh
trong nhà trường.
- Tạo sân chơi trí tuệ và bổ sung kiến thức cho học sinh.
2. Thể lệ cuộc thi:
a. Đối tượng : Tất cả học sinh các lớp từ khối 6 đến khối 9 đang học tập tại trường
THCS Bình Thành năm học 2013-2014.
b. Hình thức :
- Mỗi tuần Ban tổ chức ra 4 câu hỏi có mức độ từ dễ đến khó.
- Câu hỏi được dán trên bản thông báo của thư viện và của trường hoặc trên trang
web của trường.
- Học sinh trả lời câu hỏi thông qua hộp thư của trường hoặc qua địa chỉ gmail:
dovuidehocbth@gmail.com.
c. Thời gian :
- Từ 06/01/2014 đến hết tháng 4/2014.
- Mỗi tuần tổng kết và phát thưởng một lần.
3. Cơ cấu giải thưởng:
- 5 phần quà dành cho học sinh nào có câu trả lời đúng nhất và sớm nhất.
4. Thaønh phaàn Ban toå chöùc, Ban giaùm khaûo:
a. Ban toå chöùc:
- OÂng Nguyeãn Vaên Hieáu:
P. Hieäu tröôûng
- Tröôûngban
- Baø Traàn Thò Thu:
CT thö vieän
- Phoù tröôûng ban
- Baø Traàn Thò Mỹ Tú :
Bí thö chi Ñoaøn
- UÛy vieân
- OÂng Leâ Minh Tuaán:
TPT Ñoäi
- UÛy vieân
- Baø Lê Thị Hồng Ngự:
Tröôûng ban VTM - UÛy vieân
b.Ban giaùm khaûo:
- Baø Traàn Thò Thu:
CT thö vieän
- Tröôûng ban
- OÂng Leâ Minh Tuaán:
TPT Ñoäi
- Phoù tröôûng ban
- Baø Traàn Thò Mỹ Tú :
Bí thö chi Ñoaøn
- UÛy vieân
- Baø Lê Thị Hồng Ngự:
Tröôûng ban VTM - UÛy vieân
5. Dự trù kinh phí phát thưởng:
- Mỗi phần quà khoảng 20.000đ x 5 phần = 100.000đ/Tuần.
- Tổng kinh phí:16 tuần x 100.000đ = 1.600.000đ.
6. Biện pháp thực hiện :
- Chuyeân traùch thö vieän tham möu vôùi Ban Giaùm hieäu xaây döïng keá hoaïch thöïc
hieän.

- Phát động phong trào đua đố vui để học trong toàn thể học sinh.
- Chuyeân traùch thö vieän tham möu vôùi Ban Giaùm hieäu xaây döïng keá hoaïch thöïc
hieän.
- Chuyeân traùch thö vieän keát hôïp vôùi Ban Vaên theå mó, Chi Ñoaøn, TPT Ñoäi thöïc
hieän keá hoaïch naøy.
- Keá hoaïch naøy trieån khai cuï theå ñeán giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh caùc lôùp.
- Chuyeân traùch thö vieän chòu traùch nhieäm döï truø kinh phí phaùt thöôûng cho phong
traøo, nhaéc nhôû ñoân ñoác caùc tham gia toát phong traøo.
Treân ñaây laø keá hoaïch phong traøo thi keå chuyeän saùch cuûa ...
TRÖÔØNG THCS BÌNH THAØNH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
THƯ VIỆN TRƯỜNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá: … /KH -PT Bình Thaønh, ngaøy ... thaùng ... naêm 2014
KEÁ HOAÏCH
Phát động phong trào đố vui để học trong học sinh năm học 2013 - 2014
1 . Mục đích:
- Giúp cho học sinh có thói quen tìm tòi những kiến thức quí báu từ trong sách,
sử dụng có hiệu quả vốni liệu của t viện, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh
trong nhà trường.
- Tạo sân chơi trí tuệ và bổ sung kiến thức cho học sinh.
2. Thể lệ cuộc thi:
a. Đối tượng : Tất cả học sinh các lớp từ khối 6 đến khối 9 đang học tập tại trường
THCS Bình Thành năm học 2013-2014.
b. Hình thức :
- Mỗi tuần Ban tổ chức ra 4 câu hỏi có mức độ từ dễ đến khó.
- Câu hỏi được dán trên bản thôngo của thư viện và của trường hoặc trên trang
web của trường.
- Học sinh trả lời câu hỏi thông qua hộp thư của trường hoặc qua địa chỉ gmail:
dovuidehocbth@gmail.com.
c. Thời gian :
- Từ 06/01/2014 đến hết tháng 4/2014.
- Mỗi tuần tổng kết và phát thưởng một lần.
3. Cơ cấu giải thưởng:
- 5 phần quà dành cho học sinh nào có câu trả lời đúng nhất và sớm nhất.
4. Thaønh phaàn Ban toå chöùc, Ban giaùm khaûo:
a. Ban toå chöùc:
- OÂng Nguyeãn Vaên Hieáu: P. Hieäu tröôûng - Tröôûngban
- Baø Traàn Thò Thu: CT thö vieän - Phoù tröôûng ban
- Baø Traàn Thò Mỹ Tú : Bí thö chi Ñoaøn - UÛy vieân
- OÂng Leâ Minh Tuaán: TPT Ñoäi - UÛy vieân
- Baø Lê Thị Hồng Ngự: Tröôûng ban VTM - UÛy vieân
b.Ban giaùm khaûo:
- Baø Traàn Thò Thu: CT thö vieän - Tröôûng ban
- OÂng Leâ Minh Tuaán: TPT Ñoäi - Phoù tröôûng ban
- Baø Traàn Thò Mỹ Tú : Bí thö chi Ñoaøn - UÛy vieân
- Baø Lê Thị Hồng Ngự: Tröôûng ban VTM - UÛy vieân
5. Dự trù kinh phí phát thưởng:
- Mỗi phần quà khoảng 20.000đ x 5 phần = 100.000đ/Tuần.
- Tổng kinh phí:16 tuần x 100.000đ = 1.600.000đ.
6. Biện pháp thực hiện :
- Chuyeân traùch thö vieän tham möu vôùi Ban Giaùm hieäu xaây döïng keá hoaïch thöïc
hieän.
kế hoạch đố vui để học - Trang 2
kế hoạch đố vui để học - Người đăng: dovuidehocbth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kế hoạch đố vui để học 9 10 345