Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dự giờ

Được đăng lên bởi onegreenfly
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
KHOA: CNĐT&TT

Mẫu 5.1

Bộ môn: Kỹ thuật y sinh
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015
STT

HỌ VÀ TÊN
GIẢNG VIÊN

TÊN MÔN DẠY

1

Nguyễn Ngọc Lan

Kỹ thuật đo lường điện tư

2

Hồ Mậu Việt

Thiết kế mạch logic và analog

LỚP DẠY
KTYS-K12B

DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Ngày

Thứ

Tiết học

Địa điểm

11/03/2015

4

11

C5-101

12/03/2015

5

10

C2-203

GHI
CHÚ

Tổng số 2 Cán bộ

Thái nguyên, ngày 05 tháng 03 năm
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
KHOA : CNĐT&TT

Mẫu 5.2

Bộ môn: Kỹ thuật y sinh
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TẬP SỰ, TẬP GIẢNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015
STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

1

Nguyễn Thị Bích Điệp

2

Nguyễn Sỹ Hiệp

3

Đỗ Thị Hiên

4

Đoàn Mạnh Cường

5

Nguyễn Thị Hương Ly

6
7

Trần Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

8

Trần Đưc Hoàng

NĂM SINH

05/06/1990

NGÀY
VỀ TRƯỜNG

12/2013

TÊN MÔN DẠY

Cở điện sinh học

DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Giờ, Ngày

Thứ

Địa điểm

Tiết 12.
29/3/2015

Chủ
nhật

C5-101

Tập giảng

Tập
giảng
Tập
giảng
Tập
giảng
Tập
giảng

Thái nguyên, ngày
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GHI CHÚ

tháng

TRƯỞNG BỘ MÔN

năm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mẫu 5.3

PHIẾU DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN
Ngày dự giờ:...........................................................................................................................
Địa điểm dự giờ:................................................Lớp dự: .......................................................
Tên giảng viên được đánh giá:................................................................................................
Số sinh viên có mặt/ tổng số sinh viên: ..................................................................................
Môn học: ................................................................................................................................
Tên bài giảng: .........................................................................................................................
Tên người dự giờ: ...................................................................................................................
Anh chị đánh giá bằng cách khoanh tròn một số phù hợp nhất với những gì quan sát được theo từng vấn đề nêu
trong Bảng dưới, dùng thang điểm đánh giá:
1 = Không đạt yêu cầu3* = Đạt yêu cầu2 = Cần khắc phục một số điểm4** = TốtGhi chú: * 3 = Hoàn thành ...


Bộ môn: K thut y sinh
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015
STT
HỌ VÀ TÊN
GIẢNG VIÊN
TÊN MÔN DẠY LỚP DẠY
DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
GHI
CHÚ
Ngày Thứ Tiết học Địa điểm
  !"#$%!&'( )*+,- ./0.,/1 2  1+/
, 34 5&' &67689#"&:;#" ,./0.,/1 1 / ,+,/0
<=>,?@A
Thái nguyên, ngày 05 tháng 03 năm
BAN CHỦ NHIỆM KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN
4B1C
Kế hoạch dự giờ - Trang 2
Kế hoạch dự giờ - Người đăng: onegreenfly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch dự giờ 9 10 522