Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hành chính

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:

/…(3)...-...(4)...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......... (5) ......., ngày

tháng

năm 201...

KẾ HOẠCH
............................ (6) .............................
.................................... (7) ......................................................................
...........................................................................................................................
..................................................................................
.................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................./.
Nơi nhận:
- ……...…;
- ................;
- Lưu: VT, ...(09). A.xx(10).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
(5) Địa danh.
(6) Trích yếu nội dung văn bản.
(7) Nội dung văn bản.
(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng
v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” vào trước tên cơ quan,
tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Uỷ ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội
đồng…); nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT”
vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản; các trường
hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1,Điều 12 của Thông tư này.
(09) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /…(3)...-...(4)... .......... (5) ......., ngày tháng năm 201...
KẾ HOẠCH
............................ (6) .............................
.................................... (7) ......................................................................
...........................................................................................................................
..................................................................................
.................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................./.
Nơi nhận:
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)
- ……...…;
- ................;
- Lưu: VT, ...(09). A.xx(10).
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
(5) Địa danh.
(6) Trích yếu nội dung văn bản.
(7) Nội dung văn bản.
(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng
v.v…; trường hợpthay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi ch viết tắt “TM” vào trước tênquan,
tổ chức hoặc n tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Uỷ ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội
đồng…); nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT”
vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của ngườivăn bản; các trường
hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1,Điều 12 của Thông tư này.
(09) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảosố lượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Kế hoạch hành chính - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế hoạch hành chính 9 10 529