Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hành động

Được đăng lên bởi legiang-1892
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 45/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 05 tháng 8 năm 2011

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của BCH Đảng
bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015.
Ngày 27/6/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết
số 02-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 (sau đây gọi
tắt là Nghị quyết 02).
Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục tiêu.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, bảo
đảm thông thoáng, đủ sức hấp dẫn để khuyến khích các thành phần kinh tế
trong tỉnh bỏ vốn đầu tư phát triển mạnh sản xuất, kinh doanh, thu hút được
nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
2. Yêu cầu.
a) Nâng cao nhận thức, xác định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm của
các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
b) Các cấp, các ngành phải tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có
kết quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số
02-NQ/TU của Tỉnh uỷ.
II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG.

1. Về công tác tuyên truyền.
a) Các cấp, các ngành, đòan thể từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm tuyên
truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia thực
hiện Nghị quyết; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức
phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi
người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh; vị trí, vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế -

xã hội của ngành, địa phương và của cả tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc và hỗ trợ, tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
b) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hoá, Báo Văn hoá và Đời
sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục
để tuyên truyền về chủ trương, giải pháp cải thiện môi trườ...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 45/KH-UBND Thanh Hoá, ngày 05 tháng 8 năm 2011
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của BCH Đảng
bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015.
Ngày 27/6/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết
số 02-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 (sau đây gọi
tắt là Nghị quyết 02).
Đt chc trin khai thc hin tt Ngh quyết 02 ca Ban Chp hành Đng
b tnh, UBND tnh ban hành Kế hoch hành đng với nhng ni dung sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.
1. Mục tiêu.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu kinh doanh, bảo
đảm thông thoáng, đủ sức hấp dẫn để khuyến khích các thành phần kinh tế
trong tỉnh b vốn đầu phát triển mạnh sản xuất, kinh doanh, thu t được
nhiều nhà đầu trong nước nước ngoài vào tỉnh, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
2. Yêu cầu.
a) Nâng cao nhận thức, xác định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm của
các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
b) Các cấp, các ngành phải tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có
kết quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số
02-NQ/TU của Tỉnh uỷ.
II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG.
1. Về công tác tuyên truyền.
a) Các cấp, các ngành, đòan th t tỉnh đến cơ s trách nhiệm tuyên
truyền, vận đng cán bvà các tầng lp nhân dânng h, tích cực tham gia thc
hin Nghị quyết; ng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng cácnh thức
phù hp, nhằm nâng cao nhn thc của cán b, công chc, viên chức và mọi
người dân về mc đích, ý nga và tầm quan trng của vic cải thiện môi tng
đầu tư kinh doanh; vị trí, vai trò của doanh nghip đối với sự phát trin kinh tế -
Kế hoạch hành động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hành động - Người đăng: legiang-1892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kế hoạch hành động 9 10 622