Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động năm

Được đăng lên bởi 1minhkhongbiet
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TAÂM Y TEÁ ÑAM ROÂNG
TRAÏM Y TEÁ ÑAÏRSAL
Soá :

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

/KH-TYT

ÑaïRsal, ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2015

KEÁ HOAÏCH
HOAÏT ÑOÄNG Y TEÁ NAÊM 2015
Thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch số :

/KH-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Đam

Rông .
Căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết số : 117 /NQ-ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2015 của
Đảng Ủy xã Đạ R Sal
Căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết số : 45 /NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
HĐND xã Đạ R sal
Căn cứ vào chỉ tiêu Kế hoạch số : 03 /KH-UBND của UBND xã Đạ R sal
Căn cứ vào tình hình hoạt động Trạm Y tế Đạ R sal năm 2014.Nay Trạm Y tế Đạ R
sal đề ra kế hoạt động năm 2015 như sau :
I.
CHUẨN QUỐC GIA :
- Thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 trong năm 2015.
- Củng cố và nâng cao hoạt động đạt chuẩn X Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.
- Duy trì Nước sạch vệ sinh môi trường đạt chuẩn
- Củng cố và nâng cao hoạt động Y học dân tộc đạt chuẩn tiêu chí VII.
- Vườn thuốc nam theo mẫu tiêu chí III.
- Nâng cao hoạt động công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chuẩn IX.
- Cải thiện Tỷ lệ Suy dinh dưỡng đạt chuẩn theo theo Tiêu chí
- Đăng ký dịch vụ Kỹ thuật bổ sung trong năm 2014.
II.
CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :
1. Tổ chức nhân sự :
Củng cố tổ chức nhân sự Y tế thôn bản theo thông tư số 39/2010/TT-BYT của Bộ
trưởng Bộ Y tế ngày 10/09/2010.
- Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các thôn.
- Ổn định biên chế dân sự tại trạm theo thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV
ngày 5/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ ( 01 Bác sỹ; 02 Y sỹ Đa khoa; 02 Nữ hộ sinh;
03Điều dưỡng) và 01 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ theo thông tư số 05/2008/TTBYT
2. Phaân coâng traùch nhieäm:
Thöïc hieän toát quy cheá daân chuû trong cô quan, phaân coâng caùn boä quaûn lyù töøng chöông
trình cuï theå nhö sau:
Hoaøng Thò Quyønh Höông: Traïm tröôûng, quaûn lyù chung, phoøng choáng suy dinh döôõng.
Tiêu chí: 1,2
Baùc só Phaïm Vaên Hoïc: Phuï traùch Siêu âm, điện tim, Ñoâng y, Phuïc hoài chöùc naêng, tai
naïn thöông tích.
Tiêu chí: 7
1

Y syõ Ñoã Thanh Hoa: Quản lý phân trạm, khaùm chöõa beänh, Tâm thần, ghi chép sổ
chuyển viện, quản lý y dược tư nhân.
Tiêu chí: 3
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mùi: Phuï traùch chöông trình phoøng choáng dòch, soát rét,
ATLĐ, ARI, CDD,ATTP, I ốt, VSMT, thoân Phi coù.
Tiêu chí: 6
Nöõ Hoä sinh Voõ Thò Vi: Phuï traùch chöông trình saûn, HIV, KHHGÑ, Saïch goïn ñeïp, Phuï
traùch thoân Ñaéc Maêng.
Tiêu chí: 8
Điều dưỡng Mã...
TRUNG TAÂM Y TEÁ ÑAM ROÂNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRAÏM Y TEÁ ÑAÏRSAL Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Soá : /KH-TYT
ÑaïRsal, ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2015
KEÁ HOAÏCH
HOAÏT ÑOÄNG Y TEÁ NAÊM 2015
Thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch số : /KH-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Đam
Rông .
Căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết số : 117 /NQ-ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2015 của
Đảng Ủy xã Đạ R Sal
Căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết số : 45 /NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
HĐND xã Đạ R sal
Căn cứ vào chỉ tiêu Kế hoạch số : 03 /KH-UBND của UBND xã Đạ R sal
Căn cứ vào tình hình hoạt động Trạm Y tế Đạ R sal năm 2014.Nay Trạm Y tế Đạ R
sal đề ra kế hoạt động năm 2015 như sau :
I. CHUẨN QUỐC GIA :
- Thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 trong năm 2015.
- Củng cố và nâng cao hoạt động đạt chuẩn X Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.
- Duy trì Nước sạch vệ sinh môi trường đạt chuẩn
- Củng cố và nâng cao hoạt động Y học dân tộc đạt chuẩn tiêu chí VII.
- Vườn thuốc nam theo mẫu tiêu chí III.
- Nâng cao hoạt động công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chuẩn IX.
- Cải thiện Tỷ lệ Suy dinh dưỡng đạt chuẩn theo theo Tiêu chí
- Đăng ký dịch vụ Kỹ thuật bổ sung trong năm 2014.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :
1. Tổ chức nhân sự :
Củng cố tổ chức nhân sự Y tế thôn bản theo thông tư số 39/2010/TT-BYT của Bộ
trưởng Bộ Y tế ngày 10/09/2010.
- Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các thôn.
- Ổn định biên chế dân sự tại trạm theo thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV
ngày 5/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ ( 01 Bác sỹ; 02 Y sỹ Đa khoa; 02 Nữ hộ sinh;
03Điều dưỡng) và 01 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ theo thông tư số 05/2008/TT-
BYT
2. Phaân coâng traùch nhieäm:
Thöïc hieän toát quy cheá daân chuû trong cô quan, phaân coâng caùn boä quaûn lyù töøng chöông
trình cuï theå nhö sau:
Hoaøng Thò Quyønh Höông: Traïm tröôûng, quaûn lyù chung, phoøng choáng suy dinh döôõng.
Tiêu chí: 1,2
Baùc só Phaïm Vaên Hoïc: Phuï traùch Siêu âm, điện tim, Ñoâng y, Phuïc hoài chöùc naêng, tai
naïn thöông tích.
Tiêu chí: 7
1
Kế hoạch hoạt động năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hoạt động năm - Người đăng: 1minhkhongbiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động năm 9 10 540