Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch hôi trại thanh niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Được đăng lên bởi thuyhong-bs
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN XÃ NHẤT HÒA
***
Số: 05- KH/ĐTN

Nhất Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội trại thanh niên tuyên truyền phổ biến Giáo Dục Pháp Luật
xã Nhất Hòa năm 2013
-----------Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào TTN của Ban chấp hành
Đoàn xã Nhất Hòa năm 2013;
Thực hiện Kế hoạch số 07/ KH- UBND ngày 09 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân xã Nhất Hòa về việc triển khai công tác phổ biến Giáo dục pháp luật năm
2013;
Thực hiện Kế hoạch số 16/ KH – UBND ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân xã Nhất Hòa về việc phối hợp tổ chức hội trại thanh niên tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật xã Nhất Hòa;
Ban chấp hành đoàn xã Nhất Hòa, xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội trại thanh
niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đặc biệt là
thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đối với phong trào “ toàn dân tham gia bảo vệ an
ninh tổ quốc”, phát huy mặt trận toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm, tố giác tội phạm, gắn phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”
với công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa khu dân cư tiên tiến, qua đó góp
phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội
của địa phương
2. Tập chung tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh,
của huyện, những văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân
trong các lĩnh vực như: Luật giao thông đường bộ, Luật hình sự, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy…
3. Ngăn chặn việc cưới tảo hôn, tổ chức cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết ảnh
hưởng của việc cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết tới sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý
của trẻ em, trẻ vị thành niên, tiếp tục thực hiện đề án xóa trắng tệ nạn ma túy, ngăn
chặn ma túy phát sinh, hạn chế tối đa việc vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn
giao thông do thiếu hiểu biết pháp luật gây ra …
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Nội dung:
- Tổ chức thi cắm trại đẹp, trại tuyên truyền pháp luật giỏi và đúng chủ đề.
1

- Xuống đường tuyên truyền về ATGT đường bộ.
- Tổ chức các trò chơi: Ngậm thìa đổ nước vào trai, và bịt mắt đánh trống, bóng
bay tình yêu, trò chơi đồng đội.
- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trao giải và lửa trại truyền thống.
2. Thời gian: 01 ngày, từ 7h00 đến 24h00 thứ bảy ngày 03/08/2013.
3. Địa điểm: Tại Sân chợ x...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ NHẤT HÒA
***
Số: 05- KH/ĐTN
Nhất Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2013
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội trại thanh niên tuyên truyền phổ biến Giáo Dục Pháp Luật
xã Nhất Hòa năm 2013
------------
Thực hiện chương trình công tác đoàn phong trào TTN của Ban chấp hành
Đoàn xã Nhất Hòa năm 2013;
Thực hiện Kế hoạch số 07/ KH- UBND ngày 09 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân Nhất Hòa về việc triển khai công c phổ biến Giáo dục pháp luật năm
2013;
Thực hiện Kế hoạch số 16/ KH UBND ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân Nhất Hòa v việc phối hợp t chức hội trại thanh niên tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật xã Nhất Hòa;
Ban chấp hành đoàn xã Nhất Hòa, xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội trại thanh
niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ, Đảng viên nhân dân đặc biệt
thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đối với phong trào “ toàn dân tham gia bảo vệ an
ninh tổ quốc”, phát huy mặt trận toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm, tố giác tội phạm, gắn phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh t quốc”
với công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa khu dân cư tiên tiến, qua đó góp
phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội
của địa phương
2. Tập chung tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh,
của huyện, những văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống của con nhân dân
trong các lĩnh vực như: Luật giao thông đường bộ, Luật hình sự, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy…
3. Ngăn chặn việc ới tảo hôn, tổ chức ới tảo hôn, hôn nhân cận huyết ảnh
hưởng của việc cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết tới sức khỏe sinh sản, tâm sinh
của trẻ em, trẻ vị thành niên, tiếp tục thực hiện đề án xóa trắng tệ nạn ma túy, ngăn
chặn ma túy phát sinh, hạn chế tối đa việc vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn
giao thông do thiếu hiểu biết pháp luật gây ra …
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Nội dung:
- Tổ chức thi cắm trại đẹp, trại tuyên truyền pháp luật giỏi và đúng chủ đề.
1
kế hoạch hôi trại thanh niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Trang 2
kế hoạch hôi trại thanh niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Người đăng: thuyhong-bs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế hoạch hôi trại thanh niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 9 10 971